Organisation

WRAS årshjul

Förbundsårsstämman

Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämman inte är samlad, förbundets beslutande organ. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, justeras av ordförande för mötet samt en i mötet deltagande ledamot. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsgrupper, projektgrupper eller annat organ.
Läs mer om förbundsstyrelsen under förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämman inte är samlad, förbundets beslutande organ. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, justeras av ordförande för mötet samt en i mötet deltagande ledamot. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsgrupper, projektgrupper eller annat organ.
Läs mer om förbundsstyrelsen under förbundsstadgarna.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är ta hand om frågor rörande överträdelser av förbundets stadgar, tävlingsregler eller allmänna bestämmelser. Samtliga regler i denna regelbok skall användas vid alla av WRAS godkända tävlingar. Vid regeltvister gäller AQHA´s gällande regelbok. Om inte AQHA´s regelbok kan användas är det Förbundsstyrelsen som handhar regeltvister. En klubb som anordnar en tävling som är godkänd av förbundet, ska följa regelboken hela tävlingen och inte endast de bitar som passar situationen. Allmänt gäller att överträdelser mot regler och anvisningar i denna regelbok kan, av eller via Förbundsstyrelsen, rapporteras till DISCIPLINNÄMND för behandling och beslut om åtgärd. Disciplinnämndens beslut meddelas till Förbundsstyrelsen, som ansvarar för vidareinformation till berörda samt att erforderliga åtgärder vidtas. Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.
Nedan listas de beslut som disciplinnämnden tagit.

Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Revisorerna ska vara aktiva under hela verksamhetsåret. Ekonomisk granskning Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen. Revisorerna är ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat. Se även förbundsstadgarna.

Regionala Koordinatorer

Består av två (2) till fem (5) personer per region. Ska vara medlemmar i en WRAS ansluten förening. Föreningarna i regionen beslutar tillsammans om lämpligt antal koordinatorer. Är en del i nätverket mellan föreningarna i regionen och förbundsstyrelsen. Fadder i förbundsstyrelsen för respektive region ska stötta och följa koordinatorernas arbete. Koordinatorerna fördelar arbetsuppgifterna och tillsätter en eller flera arbetsgrupper efter regionens behov. Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov. Förslag och val av koordinatorerna sker genom att: - föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning - på förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen - beslut tas av förbundsstyrelsen på styrelsens kommande möte efter stämman. Förbundsstyrelsen avsätter i sin årliga budgetplan i samråd med koordinatorerna en summa pengar för varje region som koordinatorerna använder under sitt verksamhetsår. Verksamhetsbudget beräknas på två koordinatorer per region. Beslut tas på förbundsstyrelsens kommande möte efter stämman.

Nyheter samt på gång

WRAS nollar alla poäng och uppklassar inte några ryttare från och med 2022.  Läs mer här…