Detta är WRAS

Förbundet består av medlemsföreningar från Skåne i söder till Kalix i norr. 

Indelade i fem regioner. Region Norr, region mitt, region öst, region väst och region syd.

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

WRAS har till uppgift att främja westernridningen i Sverige, samt därtill knuten verksamhet.

Sveriges första westernförening bildades 1975 och skapandet av ett westernridförbund, Western Riders Association of Sweden (WRAS), skedde 1982. Därefter har intresset för sporten växt kraftigt och för närvarande är ett 30-tal westernklubbar med cirka 1600 medlemmar anslutna till WRAS.

Föreningarna finns från Skåne till Norrland, fördelade på fem regioner – Nord, Mitt, Öst, Väst och Syd.

De regionala koordinatorerna i respektive region samordnar och stödjer verksamheten. Frågor som är övergripande bereds i arbetsutskott före beslut i Förbundsstyrelsen.

WRAS är självständigt, men samarbetar med övriga ridorganisationer samt övriga organisationer med Westernridning på programmet.

Medlem i WRAS blir du automatiskt när du betalar in medlemsavgift till den förening du vill tillhöra. Kontakta din Regionala koordinator i din region för att hitta en förening nära dig. Inom WRAS organisation räknas du som ungdom tom det år du fyller 19 år. From det året du fyller 20 år räknas du som vuxen medlem.

Förbundsåret

Årshjulet

WRAS organisation och verksamhet.

Det som styr WRAS är förenings och förbundsstadgarna. Årsstämmans beslut som blir styrelsens arbetsplan kommande perioden. Vår värdegrund. Riktlinjer.

Förbundsårsstämman

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter. Vid förbundsstämman ska röstlängd fastställas, upprättad av förbundsstyrelsen. Förbundsstämman är beslutsmässig med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att leda och offensivt utveckla förbundets verksamhet i överrensstämmelse med stadgar och de beslut som fattas av förbundsmötet Förbundsordföranden leder förbundets verksamhet mellan förbundsstyrelsens sammanträden, representerar förbundet och står framför allt för ett övergripande ledarskap inom förbundet. Förbundsordföranden är ytterst ansvarig för verksamheten. Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämman inte är samlad, förbundets beslutande organ. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, justeras av ordförande för mötet samt en i mötet deltagande ledamot. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsgrupper, projektgrupper eller annat organ. Läs mer om förbundsstyrelsen under förbundsstadgarna.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är ta hand om frågor rörande överträdelser av förbundets stadgar, tävlingsregler eller allmänna bestämmelser. Samtliga regler i denna regelbok skall användas vid alla av WRAS godkända tävlingar. Vid regeltvister gäller AQHA´s gällande regelbok. Om inte AQHA´s regelbok kan användas är det Förbundsstyrelsen som handhar regeltvister. En klubb som anordnar en tävling som är godkänd av förbundet, ska följa regelboken hela tävlingen och inte endast de bitar som passar situationen. Allmänt gäller att överträdelser mot regler och anvisningar i denna regelbok kan, av eller via Förbundsstyrelsen, rapporteras till DISCIPLINNÄMND för behandling och beslut om åtgärd. Disciplinnämndens beslut meddelas till Förbundsstyrelsen, som ansvarar för vidareinformation till berörda samt att erforderliga åtgärder vidtas. Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.
Nedan listas de beslut som disciplinnämnden tagit.

Anmäla ett ärende till disciplinnämnden:

En som anser att en WRAS medlem har brutit mot förbundsstadgarna eller WRAS regelbok kan göra en anmälan till  disciplinnämnd, som prövar ärendet. 

Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Revisorerna ska vara aktiva under hela verksamhetsåret. Ekonomisk granskning Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen. Revisorerna är ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat. Se även förbundsstadgarna.

Regionala Koordinatorer

Består av två (2) till fem (5) personer per region. Ska vara medlemmar i en WRAS ansluten förening. Föreningarna i regionen beslutar tillsammans om lämpligt antal koordinatorer. Är en del i nätverket mellan föreningarna i regionen och förbundsstyrelsen. Fadder i förbundsstyrelsen för respektive region ska stötta och följa koordinatorernas arbete. Koordinatorerna fördelar arbetsuppgifterna och tillsätter en eller flera arbetsgrupper efter regionens behov. Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov. Förslag och val av koordinatorerna sker genom att: - föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning - på förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen - beslut tas av förbundsstyrelsen på styrelsens kommande möte efter stämman. Förbundsstyrelsen avsätter i sin årliga budgetplan i samråd med koordinatorerna en summa pengar för varje region som koordinatorerna använder under sitt verksamhetsår. Verksamhetsbudget beräknas på två koordinatorer per region. Beslut tas på förbundsstyrelsens kommande möte efter stämman.

Förtjänsttecken. Policy för utdelning av förtjänsttecken

Bronsnål
Delas ut till medlem inom föreningsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om fem (5) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Silvernål
Delas ut till medlem inom föreningstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om tio (10) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **. 

Guldnål
Delas ut till medlem inom föreningsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om femton (15) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **. 

* Med ”mandatår” avses perioden mellan två ordinarie årsstämmor och man utgår från nuvarande mandatår och räknar sammanhängande mandatår bakåt.
** Man får tillgodoräkna sig den totala tiden som ledamot i förenings och förbundsstyrelse, om uppdragen hänger samman.

Förfarande vid utdelning av förtjänsttecken
Tillsammans med förtjänsttecken utdelas även diplom. Förtjänsttecken och diplom tillhandahålls av Förbundsstyrelsen.

Klubbordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom styrelsen redovisas till de regionala ombuden.
Regionala ombuden delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex. årsstämma.

Förbundsstyrelseledamot delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex distriktets årsstämma.

Förbundsordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom Förbundsstyrelsen uppmärksammas, genom att dela ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex förbundets årsstämma.

Redovisning av ledamöter som är aktuella för att erhålla förtjänsttecken skall ske senast den 31 december året före utdelning. Redovisningen av förtjänta ledamöter skall innehålla, förutom personuppgifter, en förteckning över vederbörandes styrelseuppdrag med uppgifter om uppdragens art och omfattning i tid.

 

Värdegrund

Hästnäringens har enats kring en gemensam värdegrund för tävling och träning med häst.

Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Rapportering

Inom WRAS räknas du som vuxen medlem fr.o.m. det året du fyller 20 och medlemsavgiften är f.n. 120:- per vuxen medlem från föreningar till Förbundet. Avgiften betalas in till  WRAS bankgiro 955-4007

Föreningar rapporterar följande till de regionala koordinatorerna:

 • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

Föreningar rapporterar följande till förbundsstyrelsen:

 • Medlemsantal, vuxna samt ungdom per 31 december rapporteras senast den 31 januari efterföljande år.
 • Förteckning över personer kvalificerade för Förtjänsttecken, enligt gällande policy på Hemsidan.
 • Klubbstyrelsens sammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress).

Regionala koordinatorer rapporterar följande till Förbundsstyrelsen:

 • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

Utbildningar

WRAS utbildar domare, tävlingsledare, tävlingsfunktionärer,
”grönt kort” för ungdom m.m.


Kontakta din regionala koordinator för att se vad som är på gång.  

Lennart Nilsson Hedersordförande i WRAS

Till 2009 års förbundsstämma hade en proposition lagts av Förbundsstyrelsen. Denna proposition kom från början från Distrikt Syd. Propositionen föreslog att Lennart Nilsson för sin goda gärning skulle utnämnas till Hedersordförande i WRAS. Motiveringen var som följer:

”Tidigare förbundsordförande Lennart Nilsson har lett förbundsstyrelsen under 4 år.
Lennart har på dessa 4 år lyckats lyfta WRAS från ruinens brant, både ekonomiskt och rent funktionellt, till ett idag ekonomiskt balanserat och fungerande förbund.

Det är många som har del i detta arbete, men det är Lennart som, med fast och varm hand, lagt ut kursen för arbetet. Hans arbete har genomsyrats av en glöd, och en entusiasm som smittat av sig på övriga förbundsfunktionärer. Detta har gett oss andra en sporre att arbeta vidare för westernridningen, och ofta skänkt oss stor glädje i arbetet.

Lennarts förmåga att leda, strukturera och att med stor entusiasm sprida glädje i arbetet har varit nyckeln till att förbundet kommit dit vi är idag.
Det arbete Lennart har utfört genom sitt ledarskap kan inte ses som något annat än ovärderligt för WRAS.”

Propositionen antogs med JA.

Workshops

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor