Disciplinnämnden

Rutin för anmälan till WRAS, (Svenska Westernförbundets) disciplinnämnd.

På denna sida får du information om disciplinnämnden och arbetsgången samt hur du gör en anmälan till disciplinnämnden. Du kan göra din anmälan per post eller per e-post.

Om disciplinnämnden.

Disciplinnämnden består av fem ledamöter samt en sammankallande. Disciplinnämnden kan för avgörande av enskilt ärende adjungera sakkunnig ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt. Ledamöterna väljs av årsmötet och nämnden arbetar oberoende av Western Riders Association’s övriga organisation. Klicka här för att se disciplinnämndens sammansättning via denna länk.

Disciplinnämndens regelsystem

Disciplinnämndens uppdrag är enligt paragraf 7 förbundsstadgarna att handha frågor rörande överträdelser av förbundets stadgar, tävlingsregler eller allmänna bestämmelser utfärdade av förbundet”.

Allmänna åligganden

Disciplinnämnden skall löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i övrigt hålla styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.

Disciplinnämnden ska, i förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar av förbundets disciplinregler.

Kallelse och beslutsförhet

Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av sammankallande och är beslutsför med tre ledamöter.

Jäv för disciplinnämndsledamot

En ledamot får inte delta i utredning och prövning av ett ärende, i vilket han själv eller hans förening är part, eller av vars utgång han eller hans klubb kan vara beroende eller på annat sätt vara jävig.

Anmälan.

Ärende och anmälan om förseelse mot dessa WRAS stadgar eller tävlingsregler får tas upp till handläggning endast under förutsättning att skriftlig anmälan om förseelsen inkommit till WRAS förbundsstyrelse.

Anmälan ska vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av anmälan.

Följande uppgifter behövs för att anmälan ska kunna behandlas.

Anmälarens uppgifter.

 • Anmälarens för och efternamn.
 • Anmälarens förening.
 • Anmälarens roll.
 • Anmälarens e-post.
 • Anmälarens telefonnummer.

Vem/Vad anmäler du?

 • Den anmäldes för och efternamn.
 • Den anmäldes förening
 • Den anmäldes roll.
 • Den anmäldes e-post
 • Den anmäldes telefonnummer.

Vilken händelse vill du anmäla?

 • Beskriv så tydligt som möjligt vilken förseelse som anses vara begången samt väsentligaste omständigheterna rörande det inträffade. 
 • Bifoga dokument eller annan bevisning.

Om anmälan är ofullständig ska den anmälande att inom viss tid komplettera anmälan.

Preskriptionsregler

WRAS följer den generella preskriptionstiden inom idrottens bestraffningssystem som är två månader, det vill säga att om anmälan kommer in mer än två månader efter att förseelsen begåtts eller “blivit känd” kan den inte tas upp till behandling. Det är enbart när det gäller mycket grova kränkningar eller övergrepp som denna tid kan förlängas till tio år.

Notera att i WRAS regelbok har vi regler om inlämnad formell protest som ska behandlas skyndsamt efter 14 dagar.

Arbetsgång vid inlämnad anmälan till disciplinnämnden:

 • Anmälaren skriver inom två månader efter förseelsen en anmälan.
 • Anmälan skickas in till förbundsstyrelsen via e-post eller brev.
 • Anmälan behandlas som egen punkt för beslut på WRAS förbundsstyrelsemöte.
 • Om anmälan anses som berättigad skickas anmälan till disciplinnämnden för prövning.
 • Om disciplinnämnden efter handläggning anser att ärendet har brutit mot WRAS förbundsstadgar eller tävlingsregler kan beslut ges om disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.
 • Det ska föras protokoll av ärendet.
 • Beslutat handläggning av disciplinärendet meddelas anmälaren samt den anmälde.
 • Ärendet publiceras på WRAS hemsida.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.