WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

Nyheter

Galan och firandet av WRAS 40 års jubileum skedde på Bjärby saloon utanför Linghem.

WRAS är medlemmar i Hästnäringens representationsråd.

Minnesanteckningar från det senaste mötet den 7 september 2022.

Detta möte ägnades till största delen åt omvärldsspaning tillsammans med Kairos Future.
Syftet  var att  identifiera hur vår bransch konkret påverkas och kan komma att behöva anpassa oss samt beskriva vad vi kan fokusera på gemensamt.
Hästnäringen påverkas av vår invärld, närvärld och omvärld. Kairos Future presenterade 17 (18) omvärldstrender som alla kan påverka hästnäringen på olika sätt.
1. Mer oförutsägbarhet för alla aktörer
2. Ökat fokus på hållbarhet
3. Människors platspreferenser justeras
4. Ökade krav från konsumenter, medborgare och medarbetare
5. Djurens rättigheter och roll stärks
6. Ökande medicinska möjligheter och kostnader
7. Unga arbetstagare söker hållbart arbetsliv
8. Den mellanmänskliga tilliten avtar, mest bland unga kvinnor
9. Strategiska samarbeten och samverkan ökar i betydelse
10. Everything as a service
11. Hårdare ekonomiska prioriteringar
12. Energi – från självklarhet till orosmoment
13. Mark allt mer kritisk hållbarhetsresurs
14. Byggnationer sätts på paus
15. Hårdare konkurrens om människors engagemang
16. Föreningsengagerade blir allt äldre
17. Fler kommersiella leveranser av traditionella föreningstjänster
18. (Digitalisering)
Uppdelade i grupper diskuterades vilka trender som är viktigast för hästnäringen, varje grupp fick välja 2-3 trender att fokusera på. Därefter diskuterades konsekvenser av trenderna, som kunde vara både möjligheter och hot. Detta följdes av spånande kring idéer på insatser för att möta de konsekvenserna.
I nästa steg kommer HNS arbeta igenom alla idéer tillsammans med Kairos Future och därefter återkoppla till HRR.
Aktuellt hos HNS
Dagen avslutades med ett par korta punkter om aktuella områden hos HNS.
Utredning Hippologprogrammet
Hippologprogrammets innehåll, organisering och placering ska under kommande år utredas i en utredning initierad av SLU. Till utredningen har nu en utredare rekryterats från Linnéuniversitetet. Under utredningstiden, oktober 2022 – ca maj 2023, kommer utredaren vilja intervjua personer i branschen och hos organisationerna om branschens behov. Hon kan därför komma att ta kontakt med några av er i HRR.
Arbetsmarknad
Kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” går igen under augusti och början av september. Den lyfter olika områden inom arbetsmiljö och arbetsrätt och syftar till att locka fler intresserade till kurserna i de båda ämnena hos Hästsportens Folkhögskola. Kampanjen syns även hos några av organisationerna, mycket positivt eftersom det brukar locka intresserade.
Under hösten startar även en ny satsning med digitala halvdagar för nyblivna hästföretagare för att hjälpa de att få koll på vilka lagar och regler de måste ha kunskap om. Förhoppningen är att det ska sänka tröskeln in till vidare utbildning eftersom det tidigare erfarenheter visar att de som läst kurser gärna återvänder för att lära mer.
Djurvälfärd och Hästnäringens social license to operate
Den 6 december ordnar HNS en temadag om djurvälfärd och hästnäringens social license to operate. Inbjudna är djurvälfärdskommittén, avelskommittén och HUS-rådet. 

Hästdelegationen beslutade att välja Lotta Folkesson till ordförande för LRF Häst under kommande verksamhetsår.

.
Rapport
hästdelegation
 Läget rapporterades fortsatt generellt oroligt och
frustrerande för hästföretagarna, det finns en oro inför vad framtiden
kommer att innebära med det höga kostnadsläge som råder och sannolikt
också består en tid framöver. Vissa signaler finns om minskad efterfrågan på
såväl häst som hästkopplade tjänster, dock inte i alla inriktningar. Tendenser
till minskade betäckningssiffor finns i vissa raser, men resultatet kan
bedömas först när slutliga betäckningssiffror är sammanställda. Priserna på
auktioner som hållits hittills har visat på stor efterfrågan och höga priser.
Kommande auktioner ffa inom travet kommer att ge en bredare bild av hur
efterfrågan ser ut framåt. De sportsliga framgångarna som skett den senaste
tiden och som är hedrande för både SWB/SvRF och SIF kommenterades
och berömdes av delegationen.
Pyralider, hästgödsel en möjlig källa
Erica inledde kort med bakgrund till varför frågan tas upp i
hästdelegationen. Frågan har varit aktuell under hela 2022. Detta på grund
av att hästgödseln under den senaste tiden starkt ifrågasatts då den, liksom
gödsel från andra djurslag, kan vara en källa till rester av växtskyddsmedel
som kan orsaka skador på vissa trädgårdsväxter.
Johanna Een och Agneta Sundgren, båda LRF, deltog vid mötet och
informerade om dels vilka ämnen och vilka växtskyddsmedel vi pratar om
som kan innebära risker, samt berättade om hur LRF har arbetat.
Konstaterades att omfattningen av problemet sannolikt är relativt liten totalt
sett, även om det har varit hög aktivitet i sociala medier framför allt under
2022. Den intensiva debatten i sociala medier beror främst på att en hel
koloniförening fick problem i samband med användning av hästgödsel som
växtnäring. LRF har vid flera tillfällen varit i kontakt med FOR
(Fritidsodlingens Riksförbund) för att föra en dialog och utbyta information
i denna fråga.
Agneta och Johanna uppmanade till fortsatt information, medvetenhet och
även försiktighet när man lämnar gödsel till trädgårdsanvändning eftersom
det är svårt att säkra hela kedjan från start till slutanvändning. Regler och
rekommendationer ska alltid följas, men med många led i kedjan kan
information vara svår att få fram hela vägen från produktionen av foder/strö
till slutanvändare av gödseln. Det svenska lantbruket är beroende av att
Rapport
hästdelegation
3(3)
2022-08-22
kunna använda dessa växtskyddsmedel vid behov, varför ett förbud skulle
innebära svårigheter för vissa odlare menade Johanna. Därför är information
viktig i alla led för att hjälpas åt att undvika skador på grödorna.
Informationsinsatserna är viktiga, då det handlar om att inte riskera att
hästgödseln blir förknippad med dåligt rykte. Negativ publicitet om
hästgödsel har den senaste tiden varit vanligt förekommande ur flera
aspekter, inte minst övergödningsfrågan. Viktigt att tänka på för dig som
hanterar behandlade växter och gödsel – LRF
Skattefrågor, fortsatt fokus på moms och beskattningsbar person
Urban Rydin, Rostur AB, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs
räkning, i samverkan med LRFs skatteexpert Martin Mörman. Tillsammans
med Jan Kleerup som representerar Svensk Galopp och med Svensk
Travsport, görs ett löpande påverkans- och informationsarbete i skattefrågor.
En arbetsgrupp sammanträder löpande med täta intervaller för att hantera
arbetet i dessa frågor, i arbetsgruppen finns utöver ovan nämnda resurser
också Erica Lindberg för LRF Häst samt Maria Croon och Mats
Norberg/ST.
Under april-maj-juni 2022 har arbetsgruppen tagit en rad politiska kontakter
med flera olika partier. Syftet med kontakterna har varit att söka möjligheter
till nya grepp i påverkansarbetet kring SKVs hantering av beskattning av
hästverksamhet. Flera partier har signalerat ett stort intresse i frågan och vill
hjälpa till på olika sätt. Dialog pågår inför eventuella nya angreppssätt i
frågan. LRF Häst fortsätter hålla medlemmarna informerade via nyhetsbrev,
web och fb-gruppen Vi är LRF Hästföretagare.

WRAS nollar alla poäng och uppklassar inte några ryttare från och med 2022.  Läs mer här…

Erbjudande

Det är vi som har sponsrat Westerngalan. WRAS 40 år!

Postadress

Western Riders Association, WRAS
Kassör:  Siv Melkersson
Byvägen 5
577 90 Vena
e-post styrelse@wras.se

Org nummer: 834001-1330

Bankkonto: Swedbank
7554-12-55465
Bankgiro: Swedbank 955-4007
Swish: 123 506 99 50