Grafisk profil

Vår grafiska profil

Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är viktigt att vi profilerar oss på ett sådant sätt att det hos allmänheten blir ett positivt igenkännande av

Western Riders Association of Sweden, WRAS.

Vi har en stor styrka i att WRAS är rikstäckande. Hur människor än flyttar runt i landet så kan de

vara med i samma organisation. De skall även alltid kunna känna igen organisationens grafiska profil.

Igenkänningseffekten.

Vi skall utnyttja vår styrka som en rikstäckande organisation. Det gör vi bland annat genom att uppträda med en gemensam grafisk profil. Värdet av att ha ett starkt varumärke är oerhört stort. Ett starkt varumärke gör att människor direkt känner igen och kan placera namn, logotyp och andra kännetecken.
Det är det som vi tillsammans också skall åstadkomma och vidareutveckla. Målet ska vara att omgivningen spontant skall känna igen WRAS och vad vi står för.
Igenkänningseffekten skall vara stor och skall förstärkas med vår grafiska profil. Genom en stor igenkänningseffekt förstärker vi också vår position vid sponsorkontakter.

Sammanhållen grafisk profil.

En tydlig och sammanhållen grafisk profil ger också andra vinster. Den ger externt intrycket av en

stark och kvalitetsmedveten organisation, samtidigt som den internt skapar en gemensam identitet och självbild.

En grafisk profil är en samling riktlinjer för tryckta och digitala produkter av olika slag.

De viktigaste komponenterna i den grafiska profilen är:

• Logotyp

• Färg

• Typografi

Logotyp

WRAS logotyp är vårt främsta kännetecken och är den enda logotyp som skall användas inom förbunds- och distriktsorganisationen. Dock bör även WRAS medlemsklubbar använda sig av denna, men gärna i kombination med klubbens egen logotyp.

Det är mycket viktigt att den i alla sammanhang får behålla sitt rätta utseende. Den får endast publiceras i ett fastställt utförande och med en given placering.

sid 2 av 5

Utförande

WRAS logotyp kan endast publiceras i något av dessa tre utföranden:

1. I färg – PMS Blue 072, PMS Yellow

Vid fyrfärgstryck skall PMS Blue 072 återges genom att använda följande värden i

CMYK:

Blå (Cyan) – 100 procent

Röd (Magenta) – 79 procent

Gul (Yellow) – 0 procent

Svart (Key) – 0 procent

PMS Yellow återges genom att använda följande värden i CMYK:

Blå (Cyan) – 0 procent

Röd (Magenta) – 0 procent

Gul (Yellow) – 100 procent

Svart (Key) – 0 procent

2. I svart

Skall endast publiceras i 100 procent svart. Om du trycker fyrfärg men ändå vill ha logotypen i svart

kan du få fram en djupare svart ton genom att använda följande värden i CMYK:

Blå (Cyan) – 47 procent

Röd (Magenta) – 33 procent

Gul (Yellow) – 33 procent

Svart (Key) – 100 procent

3. Negativ (vit)

Publicering endast i två fall:

• Inlagd i ett fotografi.

• Inlagd mot en svart bakgrund

sid 3 av 5

 

Western Riders Association of Sweden

• På trycksaker och hemsidor skall logotypen där så är möjligt alltid placeras överst till vänster.

• På profilprodukter som klädesplagg, muggar etc. är placeringen fri, i övrigt skall alla riktlinjer följas.

Övriga riktlinjer

WRAS logotyp skall alltid placeras fritt i förhållande till andra logotyper, text och bilder. Den ska alltid ha egen luft – framstå som ett egenvärde i det grafiska formspråk där den framträder. Inget annat grafiskt inslag får därför ligga närmare logotypen än på ett avstånd motsvarande tre gånger breddenpå logotypens ram.

Ett undantag finns från denna regel, det är när logotypen kombineras med avsändarsuffix. Detta suffix får dock ej ligga närmare logotypen än på ett avstånd motsvarande dubbla bredden på logotypens ram.

1. Förbundsstyrelse

När avsändaren är Förbundsstyrelsen används suffixet ”Western Riders Association of Sweden” i

anslutning till logotypen. Denna variant får i övrigt endast användas efter godkännande av

Förbundet.

2. Distrikt

När avsändaren är ett distrikt används det geografiska namnet, t ex ”Distrikt Väst” som suffix i

anslutning till logotypen.

sid 4 av 5

Western Riders Association of Sweden

3. Klubb

När avsändaren är en förening bör Klubbens namn, logotyp, samt distriktstillhörighet användas som suffix i anslutning till logotypen. Förbund och distrikt skall i alla sammanhang endast använda WRAS gemensamma logotyp. WRAS medlemsklubbar bör använda WRAS gemensamma logotyp.

Användande/placering av vår logotyp

I allt tryckt material som WRAS står bakom skall det klart framgå av logotypens placering att WRAS är avsändaren. När WRAS deltar i olika samarbetsprojekt kan vår logotyp komma att publiceras tillsammans med andra organisationers logotyper. Följande alternativ finns:

• WRAS är huvudarrangör

Vid samarbetsarrangemang där WRAS är huvudarrangör måste det genom storlek och placering av

WRAS logotyp klart framgå att WRAS är huvudarrangör. WRAS grafiska profil gäller fullt ut.

Samarbetspartners och/eller sponsorers logotyper skall vara samlade och det skall klart framgå att

de är positionerade som samarbetspartners eller sponsorer. Våra samarbetspartners logotyper placeras lämpligen efter orden ”I samarbete med” längst ned på första eller sista sidan och längst ned i annonser.

• WRAS är medarrangör

Huvudarrangörens grafiska profil gäller. Obs! det är viktigt att kontrollera att vår logotyp publiceras

i rätt utförande – be alltid om ett korrektur!

Typografi

WRAS skall endast använda fyra typsnitt (teckensnitt) i all officiell tryckt kommunikation.

Dessa är GillSans/Arial Narrow och Garamond/Times New Roman.

 

I digital miljö använder vi ett av två teckensnitt, antingen Arial eller Verdana.

Som rubriktypsnitt skall GillSans/Arial Narrow användas (kan även användas till kortare texter).

Som brödtexttypsnitt skall Garamond/Times New Roman användas.

Garamond/Times New Roman skall minst användas i graden 10 punkter för att inte förlora i läsbarhet.

Garamond/Times New Roman

GillSans

/Arial Narrow

Arial

Verdana

Samtliga teckensnitt finns i en rad vikter (mager, normal, fet etc.) och skärningar (kursiv,

kondenserad etc.).

GillSans light

GillSans normal

GillSans bold

GillSans italic

GillSans condensed bold

sid 5 av 5

Övrigt

 

Förutom logotyp, färg och typografi finns en del övriga faktorer som bidrar till att särprägla vårt

formspråk. Här följer några ytterligare punkter att ta hänsyn till i vår kommunikation både internt

och externt.

Bilder viktig del av formspråket

I det nya formspråket som kompletterar typsnittet är användning av bilder oerhört viktigt. Genom

bilder kommuniceras vårt budskap snabbare än genom text. När vi väljer att ha illustrationer skall

dessa vara i form av bilder, som noggrant valts ut och som representerar olika aktiviteter som sker

inom WRAS. En eventuell bildbank bör därför byggas upp gemensamt och finnas tillgänglig för

distrikt och klubbar, så att egenproducerade kommunikationsmaterial kan illustreras med relevanta

bilder. Bildbanken bör löpande fyllas på med bilder.

Webbplatserna också en del av profilen.

WRAS grafiska profil skall också ha sitt genomslag på våra olika webbplatser. Detta är inte minst

viktigt då det är här vi når en stor andel både av våra medlemmar och av andra.

Profilkläder.

Som en del av den externa kommunikationen kan olika typer av profilkläder spela en viktig roll.

Western Riders Association of Sweden
viktigaste komponenterna i den grafiska profilen är:

Vad är en grafisk profil?

WRAS Logga

Tasty Breakfast

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Birthdays & Events

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Fresh Coffee

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Spela videoklipp

Besök oss