Nyheter

En potentiell bugg i tävlingssystemet.

Går inte att spara ett ekipge som struket “—” i systemet. När
man sparar så sätter systemet tillbaka placering till 0, vilket innebär
att ekipaget räknas in i beräkningen av uppklassningspoäng.

Detta är inte ett problem om ekipaget stryker sig helt för då kan man
sätta det som struket under anmälan. Om man vill har rätt poäng nu måste
man gå in och plocka bort anmälningen istället vilket jag inte tror görs utan man lämnar nog oftast ekipaget med en nolla.

Lördagen den 9 och söndagen den 10 november sammanträder förbundsstyrelsen. Det blir en två dagarskonferens  med planering inför 2020.

 • Genomgång av WRAS Ekonomisk rapport, budget.
  2 föreningar har ansökt om förlustbidrag.
 • Genomgång av inkommande post
 • Förslag på tidplan för arbetet med ny regelbok.
  Nästa möte med förbundsstyrelsen blir fysisk. Scandic Portalen Hotell i Jönköping den 9-10 november. Vi bjuder in valberedning till det fysiska mötet.
 • Årsmötet 2020 bestäms till Jönköping lördagen 18/4 2020.
 • Genomgång ekonomi SWC Och SMA samt slutarbete.
 • Påbyggnadsutbildning av TL planeras för Region Syd av Linda Söderlund innan årets slut.
 • WRAS har deltagit på ett antal möten med hästnäringens representationsråd (HRR) samt med  hästdelegationen. (LRF Häst)

Tisdagen den 24 september deltog WRAS på HRR möte (Hästnäringens representationsråd).

De ärenden som behandlades var:

Trendwatch

– Megatrender som påverkar hästnäringen
– Den nya generationen unga

Djurrättsaktivism och hästnäringen

Gilla Häst – Attraktiv hästnäring

Kvalitetsmärkning i hästnäringen
Hästunderstödda Insatser

(HUI) Hippocampus

Läs mer här minnesanteckningar från mötet…

Den 17 september deltog WRAS på möte med Hästdelegationen LRF Häst.

Det som behandlades under mötet var Verksamhetsplan LRF Häst 202019.
LRF Häst bildades 2014 i samverkan mellan LRF och hästnäringens organisationer med HNS som stödjande part.
Vision En mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela Sverige.
Övergripande mål Fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Mål
– Näringsdepartementet har i samråd med LRF lagt en plan för hur hästen och hästföretagandet ska
ska uppnå villkor likställda annan animalieproduktion vad avser den nya gemensamma
jordbrukspolitiken.
– LRF Häst har uppmanat till ett initiativ från regeringen att utreda svensk hästsektor ur ett
företagarperspektiv.
Mål 2022 Jordbrukspolitik
– Hästen räknas som stödgrundande djurenhet i Kompensationsstödet i landsbygdsprogrammet.
– Hästföretagande räknas som primärproduktion med lika villkor för jämförbara djurslag och
stödformer.
Mätning: Utfall av påverkansarbete
Aktiviteter jordbrukspolitik
– Fortsatt påverkansarbete framför allt gällande Kompensationsstödet men även andra
ersättningsformer inom CAP
– Uppföljning av skrivelse till regeringskansliet gällande hästföretagande i stödsystemet
– Ett initiativ från regeringen gällande hästföretagande kan innebära ett regeringsuppdrag eller
annat lämpligt format på åtgärd. Initiativet ska omfatta/utreda hur regler och villkor kan anpassas
till hästföretagens aktuella förutsättningar så att likabehandling med annat likställt företagande
uppnås, samt belysa nyttorna med hästarna ur ett
livsmedelsstrategi/landsbygdsföretagarperspektiv.
– Påverkansarbete genom politikerträffar, träffar med tjänstemän på Näringsdepartementet,
Jordbruksverket etc.
– I samverkan med andra produktionsinriktningar/branscher på LRF och i samverkan med berörda
organisationer, driva frågan om att hästen ska få en tydlig och accepterad roll i den nya
gemensamma jordbrukspolitiken
– Lunchseminarier för politiker med hästföretagande som tema/enskilda politikerträffar?
– Bidra med hästföretagaraspekter för aktuella områden i LRFs arbete med reformagendan i
projektet ”Tänk om” under 202019

Mål 202019 regelförenkling
– LRF Häst har i samverkan med LRF Konsult Skattebyrån samt berörda parter, anpassat
åtgärdsplanen för arbete med hästbeskattningsfrågor, till uppdraget i Nationell strategi för
hästföretagande.
– LRF Häst synliggör behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av
lagstiftningen på djurskyddsområdet.
– Förenklingsbehovet kring Konsumentköplagen är uppfyllt.
– Bygglovsbestämmelsernas tillämpning har förbättrats för hästföretagare.