Nyheter

Information från valberedningen angående nomineringar inför årsstämman den 23 april 2022.

Läs mer här…

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya direktiv pga. ökad smittspridning i samhället.  Läs mer här…

Tisdagen den 11 jan deltog WRAS i möte med Hästdelegationen LRF.  

Det som behandlades:

 • Stor brist på veterinärer.
 • Gårdsstödet för hästhållningen kommer att minska
 • Kompensationsstöd till hästhållningen har blivit avsevärt sämre.
 • Äskande av pengar från regeringen för riktad hästsatsning. 

Kort resumé från mötet den 6 dec.

Samtliga ledamöter rapporterade aktuellt läge för de mest aktuella frågorna inom respektive organisation.

Verksamhetsrapport LRF Häst

 • Hela hästdelegationen välkomnas varmt till den LRF-dag som planeras i samverkan med LRF Mälardalen och Ridskolan Strömsholm den 18 januari, då kommer också årets prisutdelning till vinnaren av Årets hästföretagare 2021 att delas ut.
 • Skatteverket fortsätter med nya förfrågningar till både blivande och befintliga hästföretagare.
 • Kvalitetsmärkt Hästverksamhet i sociala medier. Information/kompetenshöjning till hästnäringen istället för att utreda frågan om lagstiftning vidare. Hästdelegationen fick frågan om synpunkter och inspel på förslaget, och samtliga organisationer uttryckte en positiv inställning till att presentera en projektplan för M-dep snarast möjligt. Vid delegationsmötet i januari tas frågan åter upp på agendan. Erica menade att det skulle vara fördelaktigt om vi kunde använda samtliga organisationers namn och loggor som avsändare till det övergripande förslag som planeras presenteras för M-dep, något hästdelegationen ställde sig positiva till. Ytterligare förankring av budskapet till M-dep presenteras vid mötet i januari.

Lägesrapport Nationell strategi för hästföretagande

Carl Dyrendahl, projektledare för Nationell strategi för hästföretagande redogjorde för pågående arbete med uppdatering av handlingsplanen.

Delegationen eniga om att det vore fördelaktigt att lyfta fram några få men gemensamma delar inför valåret 2022.

Djurskyddskontroller häst

Erica och Maria redogjorde för det inledande arbetet som gjorts för att skapa en överblick över resultaten av djurskyddskontrollerna för häst, inför den dialog som alla branscher, i vårt fall häst, har uppmanats att föra med Jordbruksverket angående branschens insatser för att åstadkomma ett bättre djurskydd.

Återkoppling LRFs strategi om marknadssamarbeten

Susanne Lundgren och Ingrid Eilertz redogjorde för det förslag på strategi för marknadssamarbeten, som kommer att presenteras för LRFs riksförbundsstyrelse inom kort.           

 Mötesagenda 2022

       Hästdelegationen träffas vid följande tillfällen första halvåret 2022:

 • 11 januari 2022, kl 9-12 via Teams
 • 24 februari 2022, kl 9-12 via Teams
 • 30 mars 2022, kl 10-12 via Teams
 • 19 maj 2022, kl 10-15 hos LRF, Franzéngatan 1B, Stockholm, givet att pandemisituationen tillåter

Protokollet från disciplinnämndens bedömning från den 2021-12-07 finns att läsa under fliken ”Organisation”  Stycket disciplinnämnden.

Läs mer här…

Årsstämman WRAS Lördagen den 23 april 2022.

Läs mer här årsstämman 2022…

Med hänvisning till de etiska reglerna för häst o föl anser WRAS att det är olämpligt att ta med föl till tävlingsplats. 

Sid 22 §130 i WRAS regelbok utgåva 2021 ändras till:

Föl får inte vistas på tävlingsplats.

Förklaring till ändringen:
Det har upptäckts en olycklig formulering i vår regelbok som hängt med, den lyder:
Föl får icke medföras till tävlings- och eller framridningsbana.
Vi kommer ändra det till:
Föl får inte vistas på tävlingsplats.


WRAS är ingen rasklubb, med till exempel exteriör och eller felbedömning, så därför har vi ingen anledning att utsätta så unga hästar för den mentala stress det innebär att vara på en tävlingsplats.


Ändras med omedelbar verkan då vi lägger stor vikt på de riktlinjer för hästens välfärd som utfärdats av Jordbruksverket.

Styrelsen WRAS

Jordbruksverket påminner om det nya registreringskrav som enligt EU:s nya djurhälsoförordning säger att ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls ska registrera den. För att till exempel en häst ska kunna få det hälsointyg som krävs när den flyttas över internationella gränser måste både anläggningen den kommer från och anläggningen den ska till vara registrerad. Utan hälsointyg riskerar hästen att fastna vid en gränsstation. Men registreringskravet gäller alla platser där djur eller avelsmaterial hålls. Registreringen ska vara gjord senast den 1 oktober.

Mer information Pressmeddelande från den 8 september 2021

Förbundsstyrelsen beslutade på styrelsemötet den 25 augusti att flytta fram förbundsstämman.

Planerade förbundsstämman den 28 augusti är flyttad till lördagen den 23 oktober 2021. Mer information finns här: Förbundsårsstämman 2021 – Westernryttarna i Sverige WRAS

Kort rapport från senaste mötet hästdelegationen.

Lotta Folkesson Valdes som av ordförande och Anders Jonsson som vice ordförande för LRF Häst.

Genomgång och Fastställande av arbetsordning LRF Häst Grunden för Hästdelegationen är avtalet om LRF Häst mellan LRF och intresseföreningarna.

Genomgång Verksamhetsrapport LRF Häst som beskriver  nuläge och händelser sedan senaste delegationsmötet på ett antal områden.

Hästföretagarcentrum, hästföretagardagar och nyckeltalsprojekt 

Årets Hästföretagare

Hästföretagarcentrum kommer även i år att utse Årets Hästföretagare, och nomineringsprocessen startade i juli 2021. Information om nomineringen finns här Nominera Årets Hästföretagare 2021 – LRF. P

Projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb, i dagligt tal kallat ”hästföretagardagarna” omfattar i praktiken flera aktiviteter än informationsträffar för hästföretagare. Informationsträffar för hästföretagare

På hemsidan för HFC finns nu också möjlighet att ta del av informationen i efterhand Genomförda informationsträffar för hästföretagare 2021 – LRF. Löpande information kommer att läggas upp under hösten. 

Skattefrågor 

Urban Rydin, Ludvig & Co, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs räkning, tillsammans med LRFs skatteexpert Martin Mörman. 

Under juli månad publicerade LRF följande information via vår hemsida, för att informera medlemmarna om pågående arbete, läs vidare i en intervju med Urban Rydin och Jan Kleerup om pågående arbete och den första segern i förhandsbeskedet om premieloppspengarna: Ställningstagande om moms skapar fortsatt oro i hästbranschen, hur jobbar branschen med frågan? – LRF 

Vi har också publicerat information om hur man kan agera om man som företagare får förfrågningar från SKV, samt erbjuder en mall för yttrande till SKV: Frågor om beskattningsbar person – har du fått frågor från Skatteverket och behöver tips om hur du kan bemöta? – LRF

Historik, arbetet med skattefrågor

Skattefrågorna kopplade till hästverksamhet, präglade en stor del av arbetet i LRF Häst under både hösten 2020 och våren 2021.

Kvalitetsmärkt hästverksamhet – lägesrapport

Malin Andersson fortsätter arbeta med ett antal olika kommunikationsinsatser för att marknadsföra Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Den nya hemsidan för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet innehåller mer information, instruktioner och anvisningar. 

Under februari månad tecknades ett konsultavtal mellan LRF Häst och Malin Andersson/Häst och Lantliv AB som kommer att arbeta med kommunikationen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Konsumentköplagen 

I skrivande stund (10 augusti 2021) finns ingen ny information på området. Enligt uppgift från våra politikerkontakter i frågan, så har frågan under våren 2021 hanterats i riksdagens civilutskott. . Ärendet kan följas här En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal – Regeringen.se

Historik om arbetet med Konsumentköplagen, 2020/21

Ett möte har hållits i arbetsgruppen hölls i april 2021. Syftet med att sammankalla arbetsgruppen var främst en uppdatering av information till berörda, men också att diskutera ett erbjudande om underskrift av en skrivelse till justitieminister Morgan Johansson. LRF Häst landade efter dialog i arbetsgruppen, i beslutet att inte underteckna skrivelsen till ministern. 

Utredningen publicerade i september 2020 en slutrapport https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202051/ 

Aktiviteter har genomförts från LRF Häst även efter att remissvaret lämnades in den 11 november 2020. En sammanfattning av genomförda aktiviteter och utfall under hösten/vintern 2020/21 anges nedan i punktform:

 • Under januari 2021 har LRF Häst blivit kontaktad av personen som startat upprop i frågan, artiklar finns i både tidningen Ridsport och Hippson: Startar upprop om lagändring – stämdes för hästförsäljning efter flera år (hippson.se) För närvarande diskuteras internt på LRF huruvida det är möjligt och strategiskt att agera i frågan på det sätt som uppropsstartaren efterfrågar. Fortsättning följer.
 • Kristina Yngwe från Centerpartiet har kontaktat oss och vill driva frågan, möte hålls inom kort för att lämna inspel från LRF Häst.

Historik K-köplagen 2020

Arbetet inom LRF Häst hade under våren och sommaren 2020 stort fokus på den pågående utredningen om Konsumentköplagen. Hållbarhetsarbetet – miljömässig hållbarhet

Den 22 juni hölls den första av fem informationsträffar om miljömässig hållbarhet. 

Historik LRF Hästs hållbarhetsarbete

Ett konsultavtal har nu tecknats med Maria Hjelm Nilsson, som fått uppdrag att ansvara för det kunskapshöjande arbetet inom miljömässig hållbarhet. Historik – föreskrifter om rådgivning och Greppa näringens hästmodul

Det praktiska hinder som påverkade användningen av Greppa näringens nya hästmodul, och som uppdagades under senhösten 2020 är nu hanterat av Jordbruksverket.

Ekonomiska nyckeltal för hästverksamhet, presentation utvecklingsprojekt 

Aktuellt läge i respektive organisation 11.30

Diskussionsärenden

Ny medlemsansökan   Svensk Galopp (SG)    

Inför VP 2022 / nästa möte 12 oktober  Djurhälsofrågor/veterinärtillgång/AHL del 2 

Förprövning av stallar 

Hat och hot

 Öppna ärenden 15.30

 • Export
 • Förprövning
 • Tillstånd för hästhållning i större omfattning

Ny utgåva av WRAS regelbok är klar för försäljning. Priset på regelboken i webbutiken är 185 kr. Avgift för porto/frakt tillkommer. Vikt per regelbok ca 135 g. Enligt Postnords porto krävs 4 portolösa frimärken för brev upptill 250 g. Beställda böcker levereras som brev.

WRAS föreningar som beställer mer än 5 regelböcker betalar ett rabatterat pris. Porto/frakt ingår ej och betalas separat via faktura som sändes till föreningen.

Stöd er förening genom att köpa regelboken via er WRAS förening.

Regelböckerna beställes via WRAS webbutik:  Produkter – Westernryttarna i Sverige WRAS

Regelboken kommer att gälla fr.o.m den 1 september 2021.

Följande informationsbrev har skickats ut till övriga westernförbund angående nya direktiv i djurhälsoförordningen AHL. Läs brevet här…

Den 9 juni deltog WRAS deltog jag på en heldagsmöte med HNS. Hästnäringens representationsråd, HRR.
 
Följande punkter behandlades under mötet.
 • Branschavstämning aktuellt, 
 • Pandemiläget och planer för hösten.
 • Kompetensförsörjning 
 • Samordningsprocess Hästunderstödda Insatser (HUI) 
 • Aktuellt från HNS 
  • Arbetsmarknad
  • Utredning, utbildningar och forskningsprojekt
  • Hästnäringen i Siffror 
  • Kartläggning aktivism/hot/hat
 •  HUL – presentation deltagare och utbildning 
 Nästa heldagsmöte för mig planeras i Stockholm den 28 september.  
Kallelse till årsstämma förbundet WRAS för verksamhetsåret 2020. Tid 28 augusti 2021 kl 16:00. Vi följer dagordning samt övriga riktlinjer enligt WRAS förbundsstadgar.

 

Läs mer om årstämman här…Årsstämma 28 augusti 2021

Så här genomför din förening ett digitalt årsmöte.

Föreningsstadgarna i sin nuvarande omfattning är inte anpassade för digitala årsmöten. Men i och med den kris vi har i samhället med Corona har det varit svårt och är svårt att genomföra årsmöten fysiskt.  Däremot står det inget i stadgarna att det är förbjudet.
 
Om man läser första stycket i WRAS föreningsstadgar under  3 KAP Föreningsstämma 1 § 
Tidpunkt och kallelse Föreningsstämman som är föreningens högsta beslutade organ, hålls varje år senast fem (5) veckor före WRAS förbundsstämma, på dag och plats som föreningsstyrelsen bestämmer.
 
Så har även RF tolkat föreningsstadgarna. Se länk RF: Digitala årsmöten – Riksidrottsförbundet (rf.se)
 
Vi i förbundsstyrelsen anser att det är möjligt för föreningsstyrelsen att själv besluta om formen av årsmöte.
 
Kortfattat bör man tänka på:
 • Noggrannare förberedelser och att mötet tar längre tid..
 • Skicka ut handlingarna inför mötet i god tid och lägg ut det på hemsidan
 • Var tydlig i kallelsen hur mötet kommer att genomföras och sista dag för anmälan till mötet. För röstlängden.
 • I kallelsen var tydlig med vilka verktyg som kommer att användas.
 • Var noga med att bocka av de som är med på mötet med förnamn och efternamn samt koll av medlemsavgift.
 • Kolla upp de som inte kan deltaga digitalt. Alternativa lösningar??
 • Vilka verktyg ska användas för röstning eller votering. (Rekommenderas här Menti). Klicka här för Menti…
 • Håll ett testmöte i god tid innan så alla känner sig säkra på sina roller.
 • Alla roller i mötet ska vara tydliga för de som arrangerar. Planera för ersättare.
 • Att tänka på är att vara tydlig i början på mötet vilka spelregler som gäller. Tex talarlista, begära ordet, chatten, tekniska frågor, pauser etc etc.
Förbundsstyrelsen rekommenderar Teams för digitala möten eftersom det är ett bra verktyg att moderera ett möte med. Tex verktyg för handuppräckning. Chatt.
 
Ha kontakt med era regionala koordinatorer som kommer att stötta er.

Ett digitalt årsmöte kräver lite andra förberedelser än ett fysiskt möte och behöver förberedas i god tid, precis som ett vanligt årsmöte. Här är några tips kring hur ni kan genomföra ett digitalt årsmöte i er förening.

Så förbereder du dig inför ett digitalt årsmöte

 1. Gå igenom föredragningslistan för att se vilka frågor som årsmötet behöver besluta om. Förbered noga hur varje punkt ska genomföras. Om ni tror att det kommer att bli mycket diskussioner eller voteringar, är det extra viktigt att det är tydligt hur man begär ordet och hur omröstningar sker.
 2. Se vilka handlingar som kan skickas ut till medlemmarna i förväg. Finns det frågor som medlemmarna kan förbereda förutom att läsa årsmöteshandlingarna, till exempel förslag på justeringspersoner eller valberedning? Om ni skickar ut handlingarna digitalt, lägg dem då gärna i ett gemensamt dokument så blir det lättare att hålla reda på under mötet.
 3. Kalla alla medlemmar i god tid och berätta tydligt hur ni kommer att genomföra årsmötet. Om stadgarna tillåter det kan det vara bra att ha anmälan till årsmötet, för att lättare fastställa röstlängden (vilka som har rätt att rösta).
 4. I kallelsen, beskriv det eller de verktyg ni ska använda och ha gärna ett möte i förväg där deltagarna kan testa tekniken. Vilka alternativa lösningar finns det för dem som inte kan delta digitalt – kan de till exempel delta genom telefon?
 5. Tänk på att alla som deltar på mötet ska ange sitt för- och efternamn så att det är synligt när de loggar in på mötet.

Inför ett digitalt årsmöte ska du också bestämma dig för:

 • hur årsmötet ska genomföras: helt digitalt eller om några kan vara tillsammans och andra delta digitalt.
 • om presidiet har möjlighet att vara på samma plats eller om de ska sitta på olika ställen.
 • vem som ska hålla i mötet. Kontakta personen i god tid så att ni kan förbereda mötet tillsammans.
 • hur ni upprättar röstlängden. Ska medlemmarna logga in med namn, ska de anmäla sig i förväg, ska de registrera sig i något verktyg?
 • hur ni fördelar ordet och hur ni gör talarlista. En person kan vara ansvarig för chatten eller det verktyg ni använder för att samla in namnen på dem som vill ha ordet.
 • hur ni ska genomföra öppna och slutna omröstningar.
 • hur personval ska genomföras.
 • hur ni tar in yrkanden under mötet. Medlemmarna kan till exempel skriva i chatten eller använda ett verktyg särskilt för det.
 • vem som tar hand om tekniska frågor och kan hjälpa medlemmar som får problem att logga in vid mötet.
 • var ni ska lägga in pauser under mötet. Digitala möten kräver pauser så att medlemmarna kan fokusera.
 • om mötet ska filmas eller inte. Om ni filmar måste ni informera om det. Vad ska filmen användas till?
 • ersättare om den som ansvarar för tekniken får förhinder på årsmötet.

Håll ett testmöte för att testa tekniken

 1. Förbered alla frågor och svarsalternativ som medlemmarna kan välja mellan. Lägg in dem i det system ni har valt för omröstningar. Var beredda på att det även kan komma andra alternativ på mötet.
 2. Håll ett testmöte i god tid så att alla som har en uppgift under årsmötet ska känna sig säkra i sina roller. Testa tekniken och se så att allt fungerar som det ska. På så vis blir det lättare för er vid årsmötet och trevligare för medlemmarna.
 3. Ha en dator där administratören loggar in och en dator med samma vy som deltagarna har.

Det finns flera digitala verktyg att välja mellan

Det är viktigt att ni använder ett eller flera verktyg som möter just er förenings behov. Se till att det digitala verktyget kan hantera så många som ni beräknar bli på årsmötet, gratisversioner har ofta begränsade möjligheter.

Många föreningar har medlemmar som inte är vana vid digitala möten. Använd så enkla verktyg som möjligt så att alla medlemmar kan vara med.

Om din förening inte har något verktyg som ni kan använda, så kan ni höra med ert studieförbund eller er paraplyorganisation. Du kan även höra med föreningssamordnarna inom Helsingborgs stad så kan vi hjälpa till med tips och råd.

Välj de verktyg som möter just er förenings behov.

 

Tips till dig som håller i mötet

 • Använd headset så att det blir lättare för de andra att höra vad du säger. Du slipper då även rundgång. Här är fem tips från riksorganisationen Hela Sverige ska leva (film på Youtube).
 • Öppna mötet 10-20 minuter innan så att alla är på plats när mötet startar. Om deltagarna ska använda andra verktyg än själva mötesrummet, så be dem logga in där också eller förbereda så att de vet hur de ska göra.
 • Berätta hur mötet kommer att genomföras, hur medlemmarna kan begära ordet, hur man sätter av och på mikrofonen, skriver i chatten och annat som kan vara bra att veta. Ni kan även berätta om hur omröstningar ska ske eller säga att ni tar det när de punkterna kommer.
 • Tänk på att medlemmarna kan ha loggat in på olika sätt – genom dator, telefon eller surfplatta – vilket gör att det ser olika ut var man ska trycka för att till exempel sätta på ljudet.
 • Ta det lugnt under mötet och sätt av ordentligt med tid så att alla hänger med.
 • Ta flera korta pauser.

WRAS årsstämma, lördagen den 24 april 2021. Kl 13:00.

Läs mer här…

Fredagen den 2 oktober  deltog WRAS på Hästdelegationsmöte med LRF Häst.

Focus denna dag var verksamhetsplanering och budget för kommande år.

Agendan för dagen var:

 • Ny gemensam EU-lagstiftning för häst.
 • Presentation ny smittskyddsexpert LRF 
 • Arbetet med AHL – en lägesrapport 
 • Budgetuppföljning  
 •  Verksamhetsrapport LRF Häst     
 •  Hållbarhetsarbetet framåt 
 • Verksamhetsplanering inför 2021 

I och med att vi har gjort halvhalt med tävlingarna pga. Covid-19 restriktionerna har förbundsstyrelsen WRAS tagit beslut att under 2020 göra ett omtag av regelboken.

Tills den nya regelboken är klar för försäljning gäller nuvarande regelbok, 2018-2019 med tillägg för godkända förändringar.

Det är möjligt att som tillägg arrangera klassen Disciplined Railwork samt Ranch Riding mönster 6-15. Se https://wras.horse/regelboken/

Förändringar eller rättelser kommer att läggas upp på WRAS hemsida.

Förbundsstyrelsen WRAS

WRAS deltager på HRR möte

Minnesanteckningar 20200208.

Närvarande:

Björn Nilsson WRAS

Jessica Knoster WRAS

Pernilla Karlsson WRAS

Joakim Pettersson SRCHA

Emil Karlsson SRCHA

Zoltan Toth NCHA

Flemming Winberg veterinär, Reiningkommitten SvRF

 

Boskapslicensen ska vara kvar i sin nuvarande form och administreras av WRAS.

Det PM som går ut och ska skrivas under av den sökande, ska uppdateras.

Jessica gör ett förslag, klart senast 31/3 2020.

Licenskortet ska digitaliseras Jessica tittar på förslag. Klart senast 31/3 2020.

Frågor att jobba vidare på: regelverk runt hur en boskapslicens kan dras in och hur den kan återfås efter indragning.

Det är viktigt att alla organisationer drar år samma håll.

Hur kan vi tillsammans möta djurrättsaktivister, den ökade smittspridningen samt sprida kunskap om westernridning.

Mötet beslöt att starta upp ett ordförande nätverk mellan de olika organisationerna.

Rikstäckande organisationer som anordnar tävlingar i westerngrenar ska bjudas in.

Björn kollar om det går att använda Western Sveriges hemsida och FB.

SRCHA bjöd in till domarseminarium 29/2–1/3 i Tidaholm. WRAS sprider det i sina kanaler.

Björn avslutande mötet och tackade för deltagarnas engagemang.

Vid tangentbordet:

Pernilla

Planera för Sveland Western Cup 2020.

Även i år 2020 blir det en fortsättning på förra årets succé. WRAS genomför tillsammans med vår huvudsponsor Sveland, Sveland Western Cup och samtidigt Swedish Master all Breed. Deltävlingarna i cupen är mellan den 1 april och 31 augusti 2020. Finalen sker under hösten 2020.   Exakt datum o plats kommer.

Samtliga WRAS föreningar kan nu ansöka om att arrangera deltävlingar. Skicka er ansökan via mejl till  sma@wras.se

Ytterligare information och  instruktioner angående arrangerandet av tävlingen kommer att löpande presenteras via WRAS sociala medier och hemsidan.

En potentiell bugg i tävlingssystemet.

Går inte att spara ett ekipge som struket ”—” i systemet. När
man sparar så sätter systemet tillbaka placering till 0, vilket innebär
att ekipaget räknas in i beräkningen av uppklassningspoäng.

Detta är inte ett problem om ekipaget stryker sig helt för då kan man
sätta det som struket under anmälan. Om man vill har rätt poäng nu måste
man gå in och plocka bort anmälningen istället vilket jag inte tror görs utan man lämnar nog oftast ekipaget med en nolla.

Lördagen den 9 och söndagen den 10 november sammanträder förbundsstyrelsen. Det blir en två dagarskonferens  med planering inför 2020.

 • Genomgång av WRAS Ekonomisk rapport, budget.
  2 föreningar har ansökt om förlustbidrag.
 • Genomgång av inkommande post
 • Förslag på tidplan för arbetet med ny regelbok.
  Nästa möte med förbundsstyrelsen blir fysisk. Scandic Portalen Hotell i Jönköping den 9-10 november. Vi bjuder in valberedning till det fysiska mötet.
 • Årsmötet 2020 bestäms till Jönköping lördagen 18/4 2020.
 • Genomgång ekonomi SWC Och SMA samt slutarbete.
 • Påbyggnadsutbildning av TL planeras för Region Syd av Linda Söderlund innan årets slut.
 • WRAS har deltagit på ett antal möten med hästnäringens representationsråd (HRR) samt med  hästdelegationen. (LRF Häst)

Tisdagen den 24 september deltog WRAS på HRR möte (Hästnäringens representationsråd).

De ärenden som behandlades var:

Trendwatch

– Megatrender som påverkar hästnäringen
– Den nya generationen unga

Djurrättsaktivism och hästnäringen

Gilla Häst – Attraktiv hästnäring

Kvalitetsmärkning i hästnäringen
Hästunderstödda Insatser

(HUI) Hippocampus

Läs mer här minnesanteckningar från mötet…

Den 17 september deltog WRAS på möte med Hästdelegationen LRF Häst.

Det som behandlades under mötet var Verksamhetsplan LRF Häst 202019.
LRF Häst bildades 2014 i samverkan mellan LRF och hästnäringens organisationer med HNS som stödjande part.
Vision En mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela Sverige.
Övergripande mål Fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Mål
– Näringsdepartementet har i samråd med LRF lagt en plan för hur hästen och hästföretagandet ska
ska uppnå villkor likställda annan animalieproduktion vad avser den nya gemensamma
jordbrukspolitiken.
– LRF Häst har uppmanat till ett initiativ från regeringen att utreda svensk hästsektor ur ett
företagarperspektiv.
Mål 2022 Jordbrukspolitik
– Hästen räknas som stödgrundande djurenhet i Kompensationsstödet i landsbygdsprogrammet.
– Hästföretagande räknas som primärproduktion med lika villkor för jämförbara djurslag och
stödformer.
Mätning: Utfall av påverkansarbete
Aktiviteter jordbrukspolitik
– Fortsatt påverkansarbete framför allt gällande Kompensationsstödet men även andra
ersättningsformer inom CAP
– Uppföljning av skrivelse till regeringskansliet gällande hästföretagande i stödsystemet
– Ett initiativ från regeringen gällande hästföretagande kan innebära ett regeringsuppdrag eller
annat lämpligt format på åtgärd. Initiativet ska omfatta/utreda hur regler och villkor kan anpassas
till hästföretagens aktuella förutsättningar så att likabehandling med annat likställt företagande
uppnås, samt belysa nyttorna med hästarna ur ett
livsmedelsstrategi/landsbygdsföretagarperspektiv.
– Påverkansarbete genom politikerträffar, träffar med tjänstemän på Näringsdepartementet,
Jordbruksverket etc.
– I samverkan med andra produktionsinriktningar/branscher på LRF och i samverkan med berörda
organisationer, driva frågan om att hästen ska få en tydlig och accepterad roll i den nya
gemensamma jordbrukspolitiken
– Lunchseminarier för politiker med hästföretagande som tema/enskilda politikerträffar?
– Bidra med hästföretagaraspekter för aktuella områden i LRFs arbete med reformagendan i
projektet ”Tänk om” under 202019

Mål 202019 regelförenkling
– LRF Häst har i samverkan med LRF Konsult Skattebyrån samt berörda parter, anpassat
åtgärdsplanen för arbete med hästbeskattningsfrågor, till uppdraget i Nationell strategi för
hästföretagande.
– LRF Häst synliggör behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av
lagstiftningen på djurskyddsområdet.
– Förenklingsbehovet kring Konsumentköplagen är uppfyllt.
– Bygglovsbestämmelsernas tillämpning har förbättrats för hästföretagare.