Förbundsårsstämman 2024

Kallelse & Föredragningslista

Styrelsen för Western Riders Association Of Sweden (WRAS) kallar härmed till förbundsårsstämma, verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. 

Tid: Lördagen den 27 april 2024.

WRAS svarar för möteskostnader under stämman och berörd förening svarar för rese- och logikostnader samt eventuellt arvode för sina ombud.

Plats: Presenteras senare.

Anmäl deltagande till årsstämman via e-post styrelse@wras.se

Varmt välkomna

 WRAS Förbundsstyrelse

Föredragningslista (Dagordning)

Vid förbundsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för samma tid
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 1. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 2. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i Kap 3, 4 §.
 3. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
 4. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
 5. Val av förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 6. Val av antal ledamöter som förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning.
 7. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år.
 8. Val av disciplinnämnd, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år.
 9. Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandattid två år. Väljs på mandattider som överlappar varandra.
 10. Valberedningens föreslående av regionala koordinatorer.

Stämmans avslutande.

Även i år använder oss av ett hybridmöte.

– Styrelsen i respektive WRAS förening anmäler vem från föreningen som är ombud på stämman genom att skicka in en fullmakt.
– I anmälan anges WRAS förening, namn och e-post adress på ombudet som ska deltaga.
– Teams kallelse med länk skickas dagarna innan till anmält ombud.
– När ombudets namn och förening läses upp vid stämmans öppnade bekräftar sig ombudet med namn och förening.

Här kan du läsa och ladda ned de dokument som ingår i förbundsstämman.

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.