Förbundsårsstämman 2024

Kallelse & Föredragningslista

Styrelsen för Western Riders Association of Sweden inbjuder härmed till
Förbundsårsstämma för verksamhetsåret 2023

Lördagen den 27 april 2024 kl. 13:00.

Plats:

Runsten Equestrian

Ridhusvägen 20

147 91 Grödinge

Kartlänk

Även i år håller vi årsstämman som ett hybridmöte så man kan närvara både fysiskt
eller via teamslänk men vi rekommenderar att man deltar fysiskt då vi även bjuder
in till medlemsmöte (som inte är uppkopplat) direkt efter årsstämman.
Se mer info om detta nedan.

För er som kommer till mötet så bjuds det på fika.Vi behöver få in er anmälan inkl. fullmakter senast den 13/4 2024

Nomineringar skall vara Valberedningen tillhanda senast den 16/3 2024
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30/3 2024

Varmt välkomna
WRAS Förbundsstyrelse
Western Riders Association of Sweden

Inbjudan till Medlemsmöte

Direkt efter årsstämman inbjuder vi till medlemsmöte och pratar om nuläget i
WRAS samt våra nya spännande projekt
Missa inte detta!

OBS!
Medlemsmötet kommer endast att hållas som ett fysiskt möte, p.g.a. flera
anledningar som kommer att avslöjas under mötets gång.

Under dagen hålls även Skandinaviens största hinderbanetävling för hundekipage på
anläggningen så passa på att komma tidigt och titta på detta.
Se länk här: https://muddypaws.se/k9biathlon-27-28-april-2024/

Det finns dessutom en restaurang på plats där man kan äta lunch innan mötet.

WRAS svarar för möteskostnader under stämman och berörd förening svarar för rese- och logikostnader samt eventuellt arvode för sina ombud.

Anmäl deltagande till årsstämman via e-post styrelse@wras.se

Varmt välkomna

 WRAS Förbundsstyrelse

Föredragningslista (Dagordning)

Vid förbundsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse för samma tid
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 1. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 2. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i Kap 3, 4 §.
 3. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
 4. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
 5. Val av förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 6. Val av antal ledamöter som förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning.
 7. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år.
 8. Val av disciplinnämnd, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år.
 9. Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandattid två år. Väljs på mandattider som överlappar varandra.
 10. Valberedningens föreslående av regionala koordinatorer.

Stämmans avslutande.

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.