Värdegrund

Hästnäringen har enats kring en gemensam värdegrund för tävling och träning med häst.

Den 8 september 2010 enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) om detta värdegrundsdokument. HRR består av följande organisationer; ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

 Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Läs mer här om hästnäringens gemensamma värdegrund…

Eller ladda ned pdf dokumentet, värdegrund…

Hästens välfärd hos andra organisationer och myndigheter.

Hästvälfärd är ett begrepp som beskriver hästen välmående från dåligt till gott, och omfattar alla delar av hästens miljö. Det vill säga hur den hanteras, hur den hålls, vad den äter, hur den tränas samt hur den mår fysiskt och psykiskt.

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Djurskydd för hästar vid träning och tävling

WRAS policy

Värdegrunden beskriver de grundläggande värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar inom organisationen.

Det vi exempelvis ska förhindra är:

 • Diskrimineringsgrunder
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier och övergrepp
 • Emotionella övergrepp
 • Mobbning
 • Tystnadskultur

Vår värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Vi  arbetar  för en anda där:

 • Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.
 • Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
 • Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
 • Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
 • Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Ledstjärnor

Hästen

 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
 • Jag behandlar alla hästar med respekt.
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

 • Jag visar respekt för alla människor.
 • Jag bekräftar och berömmer andra.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Jag är en god förebild för ridsporten.
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Om dataskyddsförordningen, GDPR

WRAS  är Personuppgiftsansvarig. Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se med ditt klagomål.

De uppgifter du lämnar till oss kommer endast att användas av WRAS. 

Uppgifterna sparas 2 år efter mötes genomförande. Den lagliga grunden är avtal eftersom du är medlem. Har du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss.