På gång

Vad är på gång inom förbundet ?

AHL

AHL är en ny djurskyddsförordning som träder i kraft våren 2021. Mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott.

Läs mer här…

HRR

HNS 

WRAS är medlemmar i Hästnäringens representationsråd,

Minnesanteckningar från det senaste mötet den 7 september 2022.

Detta möte ägnades till största delen åt omvärldsspaning tillsammans med Kairos Future.
Syftet med processen var att  identifiera hur vår bransch konkret påverkas och kan komma att behöva anpassa oss samt beskriva vad vi kan fokusera på gemensamt.
Hästnäringen påverkas av vår invärld, närvärld och omvärld. Kairos Future presenterade 17 (18) omvärldstrender som alla kan påverka hästnäringen på olika sätt.
1. Mer oförutsägbarhet för alla aktörer
2. Ökat fokus på hållbarhet
3. Människors platspreferenser justeras
4. Ökade krav från konsumenter, medborgare och medarbetare
5. Djurens rättigheter och roll stärks
6. Ökande medicinska möjligheter och kostnader
7. Unga arbetstagare söker hållbart arbetsliv
8. Den mellanmänskliga tilliten avtar, mest bland unga kvinnor
9. Strategiska samarbeten och samverkan ökar i betydelse
10. Everything as a service
11. Hårdare ekonomiska prioriteringar
12. Energi – från självklarhet till orosmoment
13. Mark allt mer kritisk hållbarhetsresurs
14. Byggnationer sätts på paus
15. Hårdare konkurrens om människors engagemang
16. Föreningsengagerade blir allt äldre
17. Fler kommersiella leveranser av traditionella föreningstjänster
18. (Digitalisering)
Uppdelade i grupper diskuterades vilka trender som är viktigast för hästnäringen, varje grupp fick välja 2-3 trender att fokusera på. Därefter diskuterades konsekvenser av trenderna, som kunde vara både möjligheter och hot. Detta följdes av spånande kring idéer på insatser för att möta de konsekvenserna.
I nästa steg kommer HNS arbeta igenom alla idéer tillsammans med Kairos Future och därefter återkoppla till HRR.
Aktuellt hos HNS
Dagen avslutades med ett par korta punkter om aktuella områden hos HNS.
Utredning Hippologprogrammet
Hippologprogrammets innehåll, organisering och placering ska under kommande år utredas i en utredning initierad av SLU. Till utredningen har nu en utredare rekryterats från Linnéuniversitetet. Under utredningstiden, oktober 2022 – ca maj 2023, kommer utredaren vilja intervjua personer i branschen och hos organisationerna om branschens behov. Hon kan därför komma att ta kontakt med några av er i HRR.
Arbetsmarknad
Kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” går igen under augusti och början av september. Den lyfter olika områden inom arbetsmiljö och arbetsrätt och syftar till att locka fler intresserade till kurserna i de båda ämnena hos Hästsportens Folkhögskola. Kampanjen syns även hos några av organisationerna, mycket positivt eftersom det brukar locka intresserade.
Under hösten startar även en ny satsning med digitala halvdagar för nyblivna hästföretagare för att hjälpa de att få koll på vilka lagar och regler de måste ha kunskap om. Förhoppningen är att det ska sänka tröskeln in till vidare utbildning eftersom det tidigare erfarenheter visar att de som läst kurser gärna återvänder för att lära mer.
Djurvälfärd och Hästnäringens social license to operate
Den 6 december ordnar HNS en temadag om djurvälfärd och hästnäringens social license to operate. Inbjudna är djurvälfärdskommittén, avelskommittén och HUS-rådet. Om någon organisation önskar ha ytterligare deltagare med, tex en kommunikatör eller någon som jobbar med hållbarhetsfrågor, så är de också välkomna. Skicka i så fall ett mail till

 

 

LRF Häst och Hästdelegationen, på uppdrag av LRFs riksförbundsstyrelse, företräder LRF i hästfrågor och för LRFs talan i Sverige och internationellt.

Läs mer här om Hästdelegationen

i

i