AHL

Ny djurskyddsförordning i Sverige/AHL

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016.  Den nya förordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trätt ikraft, vilket blir i april 2021.

WRAS genom ordförande för WRAS Björn Nilsson ingår tillsammans med övriga hästorganisationer i Sverige i referensgruppen som ska arbeta med nya djurhälsoförordningen AHL (Animal Health Law).

Referensgruppen representerar hästnäringen i arbetet med tolkningar av hur AHL ska implementeras i Sverige i ett projekt under HNS/LRF Häst som är moderator för denna grupp.

HNS är sedan hästnäringens språkrör till Jordbruksverkets remiss och referensgrupp.

Vårt uppdrag i och med detta som pågår just nu hos Jordbruksverket och på EU-nivå behöver vi vara aktiva nu för att inte riskera att Jordbruksverkets tolkningar skapar orimliga konsekvenser för hästnäringen. Jordbruksverkets tolkningar tenderar till att vi får ökade krav på journalföring och registreringar.

Jobb i referensgruppen är att komma fram till vilken som är en gyllene medelväg mellan administration och möjlighet till smittspårning/minskad smittspridning.

Än så länge finns det många frågor och få beslut är fattade, och vi kan därför arbeta utifrån vår önskan om hur vi VILL ha det när AHL träder ikraft.

 1. Vill hästnäringen att vi ska arbeta för att minimera dokumentationskravet? Vi kan arbeta för att få till undantag från journalföringen om det intresset finns, alternativt i tolkningen om vad som ska journalföras och när. Lämna synpunkter på effekter ni kan se av ökade dokumentationskrav, utifrån er synvinkel och organisationens medlemmar. Ser ni fördelar så lämna även dessa synpunkter!
 2. Vem ska ha ansvaret att registrera uppgifter om anläggningarna till Jordbruksverket? I AHL står det om anläggningsansvarig aktör och att det är denne (fysisk eller juridisk person) som är ansvarig att registrera anläggningen, hemmahörande hästar på anläggningen och ändringar i hemmahörande hästar eller andra relevanta ändringar. Vem eller vilka kan det vara i hästnäringen? Ge förslag på vem eller vilka det kan vara, eller vilka det absolut inte bör vara med era argument för- och emot.
 3. Vill hästnäringen att arbetet med Hästpassen ska kvarstå som idag när avelsorganisationerna har det delegerade ansvaret? Det finns annars en risk att delar av hästpasset återgår till Jordbruksverkets ansvar och då kan resultatet bli att hästpassen ska göras i det land hästen föds medan avelsorganisationerna endast behåller stamboksdelen i passen.

Vad innebär detta för hästnäringen?

 • AHL är en EU-förordning som träder ikraft 21 april 2021.
 • Syftet med lagen är att minska smittspridning och kunna spåra smittkällor vid ett utbrott.
 • Samtliga anläggningar som det finns hästar på ska registreras i ett register hos Jordbruksverket.
 • Samtliga hästar ska ha en ”hemadress” på någon av dessa anläggningar och detta ska finnas i ett register hos Jordbruksverket.
 • Avelsmaterial ska registreras och dokumenteras på anläggningar och vid förflyttningar.
 • Hästar och avelsmaterial som transporteras till och från Sverige ska dokumenteras.
 • Eventuellt ska förflyttningar av hästar mellan anläggningar journalföras (skillnaden mellan registrering och journalföring är vad som ska rapporteras in till Jordbruksverkets register löpande och vad som ska finnas i en journal som kan efterfrågas av Jordbruksverket/Länsstyrelsen vid ev. smittspårning).

Vad gäller AHL för Hästar och hästdjur

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott

Registrering

Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av hästar. Det innebär att alla aktörer som nämns i punktlistan nedan ska registrera sin anläggning eller verksamhet hos Jordbruksverket. Det gäller dig som:

 • driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar
 • driver en anläggning som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon
 • transporterar hästar till eller från andra länder, till exempel från Sverige till Danmark
 • eller genomför uppsamlingar till exempel hämtar upp hästar från flera anläggningar för transport till andra länder.

Identifiering av hästar

Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att hästarna är identifierade, det vill säga att samtliga hästar har hästpass. Det är den behöriga myndigheten som kommer att utfärda identitetshandlingar för hästar (hästpass), men det finns en möjlighet för myndigheten att överlåta detta på andra.

Hästens hemadress

I registret över hästar som hålls i Sverige ska det framgå på vilken anläggning hästen normalt sett hålls, det vill säga hästens hemadress. Om en häst flyttar till en ny anläggning där hästen ska vara i 30 dagar eller mer behöver aktören som driver den nya anläggningen rapportera att en häst flyttat dit.

Förflyttning

Hästar får bara förflyttas från anläggningar som är registrerade. Transportmedlet som används vid förflyttningen ska vara konstruerade så att

 • djuren kan inspekteras
 • djuren inte kan komma ut
 • strö med mera inte kan trilla ur transporten under färd.

Motsvarande regler finns i stort redan idag, även om det i nuvarande föreskrifter om transport står att ”läckage av urin och spillning ska minimeras, så att det inte sprids ut från fordonet under transporten.”

Desinficering av transport

När hästar transporteras mellan medlemsstater inom EU eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport. Inom Sverige behöver du bara rengöra och desinficera transporten om du kör hästen till slakt.

Journalföring

För transportörer

Transporter av djur ska journalföras. Det innebär att transportören själv ska föra en journal i elektronisk form eller på papper över sina transporter av djur. Dessa krav finns idag, men enbart för den som transporterar djur i ekonomisk verksamhet. Från 21 april 2021 kommer kravet att gälla alla transportörer.

På anläggningen

När en eller flera hästar flyttas till eller från en anläggning ska det journalföras på anläggningen. Ansvaret för journalföringen ligger enligt den nya djurhälsolagen på den aktör som driver anläggningen. Journalen kan föras på papper eller i elektronisk form. Det finns inga krav på hur journalen ska se ut så länge det går att se vilken anläggning en häst kommit från eller flyttats till.

Journalföringen på anläggningen är ett komplement till registret över hästarnas hemadress, vilket behövs eftersom alla förflyttningar av hästar inte behöver registreras i databasen.

Jordbruksverkets hemsida kommer att kontinuerligt uppdateras med information om status. Klicka här för att komma till JFV hemsida…

Exempel på DJURSJUKDOMAR Häst

— Venezuelansk hästencefalomyelit.

En grupp alphavirusinfektioner som drabbar hästar och människor, genom myggbett. Sjukdomstillstånd av denna typ är endemiska för vissa områden i Syd- och Nordamerika. Hos människor varierar symtomen med typ av infektion, från lindriga influensaliknande syndrom till fulminant hjärninflammation.

 — Smittsam livmoderinflammation hos häst

 — Hästencefalomyelit (östlig och västlig)

Länk till AHL information hos Jordbruksverket..

Vill ni gå en webbutbildning om AHL så länka er här: https://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/nyaeuregleromdjurhalsavaxtskyddochkontroll/ennydjurhalsoforordningahl/webbutbildningomahl.4.3b15e03e1746db05bbd41a01.html