Förbundet WRAS

Förbundet består av medlemsföreningar från Skåne i söder till Kalix i norr. 

Indelade i fem regioner. Region Norr, region mitt, region öst, region väst och region syd.

WRAS är ett oberoende rikstäckande förbund där alla hästraser är välkomna att tävla på lika villkor.

WRAS har till uppgift att främja westernridningen i Sverige, samt därtill knuten verksamhet.

Sveriges första westernförening bildades 1975 och skapandet av ett westernridförbund, Western Riders Association of Sweden (WRAS), skedde 1982. Därefter har intresset för sporten växt kraftigt och för närvarande är ett 30-tal westernklubbar med cirka 1600 medlemmar anslutna till WRAS.

Föreningarna finns från Skåne till Norrland, fördelade på fem regioner – Nord, Mitt, Öst, Väst och Syd.

De regionala koordinatorerna i respektive region samordnar och stödjer verksamheten. Frågor som är övergripande bereds i arbetsutskott före beslut i Förbundsstyrelsen.

WRAS består således av ideella föreningar som upptagits som medlemmar. Särskilda förbund eller föreningar med närliggande verksamhet kan antas som medlemmar i WRAS.

WRAS är självständigt, men samarbetar med övriga ridorganisationer samt övriga organisationer med westernridning på programmet.

Medlem i WRAS blir du automatiskt när du betalar in medlemsavgift till den förening du vill tillhöra. Kontakta din Regionala koordinator i din region för att hitta en förening nära dig. Inom WRAS organisation räknas du som ungdom tom det år du fyller 19 år. From det året du fyller 20 år räknas du som vuxen medlem.

Grafisk profil samt WRAS logga

Workshops

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

Westernridmärket

Prov med åtföljande märke, har WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling. Ryttaren ska visa upp sin ridskicklighet i ett lugnt tempo och varje moment ska vara kontrollerat.

Förtjänsttecken. Policy för utdelning av förtjänsttecken

Bronsnål
Delas ut till medlem inom föreningsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om fem (5) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **.

Silvernål
Delas ut till medlem inom föreningstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om tio (10) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **. 

Guldnål
Delas ut till medlem inom föreningsstyrelse eller Förbundsstyrelsen med en sammanhängande tid om femton (15) mandatår * som styrelseledamot inom WRAS **. 

* Med ”mandatår” avses perioden mellan två ordinarie årsstämmor och man utgår från nuvarande mandatår och räknar sammanhängande mandatår bakåt.
** Man får tillgodoräkna sig den totala tiden som ledamot i förenings och förbundsstyrelse, om uppdragen hänger samman.

Förfarande vid utdelning av förtjänsttecken
Tillsammans med förtjänsttecken utdelas även diplom. Förtjänsttecken och diplom tillhandahålls av Förbundsstyrelsen.

Klubbordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom styrelsen redovisas till de regionala ombuden.
Regionala ombuden delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex. årsstämma.

Förbundsstyrelseledamot delar ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex distriktets årsstämma.

Förbundsordförande ansvarar för att förtjänta medlemmar inom Förbundsstyrelsen uppmärksammas, genom att dela ut förtjänsttecknen + diplom vid lämpligt tillfälle, t ex förbundets årsstämma.

Redovisning av ledamöter som är aktuella för att erhålla förtjänsttecken skall ske senast den 31 december året före utdelning. Redovisningen av förtjänta ledamöter skall innehålla, förutom personuppgifter, en förteckning över vederbörandes styrelseuppdrag med uppgifter om uppdragens art och omfattning i tid.

Westernridmärket

Provtagning för märke i westernridningens grunder.

Dessa prov med åtföljande märke, har WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling. Ryttaren ska visa upp sin ridskicklighet i ett lugnt tempo och varje moment ska vara kontrollerat.

Märket ska vara någorlunda exklusivt varför bedömningen ska vara hård och rättvis. Bedömningen ska utföras med utgångspunkt från WRAS regelbok med ridgrenarna som riktmärke. Bedömningen och utfärdandet av märke kan endast göras av WRAS godkänd domare eller märkeskontrollant.

Märkestagning kan också ses som en förberedelse för deltagande i tävling. Momenten som bedöms förekommer i olika tävlingsgrenar.

Regler
Reglerna för provtagning för märke i westernridningens grunder finns i WRAS Regelbok.

Märkeskontrollant
För genomförande av provtagning krävs godkänd Märkeskontrollant.

Regler för hur man blir godkänd Märkeskontrollant, se nedan.

Värdegrund

Hästnäringens har enats kring en gemensam värdegrund för tävling och träning med häst.

Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Rapportering

Inom WRAS räknas du som vuxen medlem fr.o.m. det året du fyller 20 och medlemsavgiften är f.n. 120:- per vuxen medlem från föreningar till Förbundet. Avgiften betalas in till  WRAS bankgiro 955-4007

Föreningar rapporterar följande till de regionala koordinatorerna:

 • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102.
 •  Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

Föreningar rapporterar följande till förbundsstyrelsen:

 • Medlemsantal, vuxna samt ungdom per 31 december rapporteras senast den 31 januari efterföljande år.
 • Förteckning över personer kvalificerade för Förtjänsttecken, enligt gällande policy på Hemsidan.
 • Klubbstyrelsens sammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress).

Regionala koordinatorer rapporterar följande till Förbundsstyrelsen:

 • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

Vad jobbar förbundsstyrelsen med?

LRF Häst.

HNS

AHL Ny djurskyddsförordning.

 

 

HYN

Grafisk profil samt WRAS logga

Workshops

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

Westernridmärket

Prov med åtföljande märke, har WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling. Ryttaren ska visa upp sin ridskicklighet i ett lugnt tempo och varje moment ska vara kontrollerat.