Deltaga på tävling

Förberedelse

För att få starta på WRAS A -D tävlingar ska både ryttare och häst ha tävlingslicens. Ryttarlicens löses per kalenderår och hästlicens löses antingen hela hästens liv eller per kalenderår. Ridskolor kan också lösa ridskolehästlicens.

WRAS regelbok gäller på tävlingar. Förändringar som sker i tävlingsreglementet mellan utgivningarna av regelboken beskrivs på hemsidan.

Läs mer här om nya och ändrade tävlingsregler…

Alla mönster som finns i regelboken samt nya mönster finns under sidan mönster. Klicka här…

Licenser

Man beställer sin licens genom att fylla i formulär på hemsidan under licenser. Licensnumret följer både ryttare och Häst år från år. Undantag häst som har ettårslicens, den får nytt licensnummer varje år om man fortsätter med ettårslicens.

Läs mer här om licenshanteringen: Licenser – Westernryttarna i Sverige WRAS

Hästpass behövs för att kunna ansöka om hästlicens. Läs mer här om hästpass…

Alla ryttare som löser licens är försäkrade på både organiserad träning och tävling genom Folksams idrottsförsäkring.

Priser på Licenser
Vuxen A (adult) 250:- (Kalenderår)
Ungdom Y (youth) 150:- (Kalenderår)
Hästlicens livstid 600:- (Hela hästens liv)
Hästlicens 1 år 250:- (Kalenderår)
Ridskolehästlicens 350:- (Så länge hästen ägs av ridskolan)

Licensavgifterna betalas till WRAS bankgiro 955-4007.

Vaccinationsintyg
Giltigt vaccinationsintyg ska alltid visas upp på alla tävlingar enligt WRAS regelbok.

Hästpass

Alla hästar i EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta.

Du måste kunna visa upp passet
När hästen är uppstallad eller på bete ska hästhållaren kunna visa upp hästpasset direkt. Vid transport ska hästpasset alltid vara med. När hästen förflyttas till fots, till exempel vid ridning, ska du kunna visa upp hästpasset inom tre timmar.

Så skaffar du hästpass
Mer information om hästpass kan du läsa på www.svehast.se.

Medlemskap i klubb
För att delta på E-tävling/prova på krävs inget medlemskap. Ska du däremot tävla på D-, C-, B- eller A-tävling, då måste du lösa medlemskap i någon westernklubb.

Grundvaccination: Se WRAS regelbok.

Transport av häst

Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna gäller för alla hästtransporter utom tillfälliga transporter på kortare sträckor, när tiden från lastning till urlastning är kortare ån 30 minuter och brådskande transporter av skadat eller sjukt djur till veterinären.

Frisk och i god kondition
En häst får endast transporteras om den är frisk och i god kondition. En sjuk eller skadad häst får normalt inte transporteras med undantag för häst som har lindrigare skada eller sjukdom och om transporten inte anses medföra lidande.

Dräktiga ston och föl
Dräktiga ston får inte transporteras inom 3 veckor före beräknad fölning. För långa transporter i mer än 24 timmar gäller transportförbudet inom 6 veckor före fölning. Ett föl får tidigast transporteras när det är 1 vecka gammalt. Ston får tidigast transporteras 1 vecka efter fölningen.

Lugnande medel
Lugnande medel får bara ges i undantagsfall och då endast efter ordination av veterinär. När lugnande medel getts och hästen skall transporteras, ska det under transporten finnas uppgifter om preparatets namn, dosen, hur och när preparatet gavs. Se lista i WRAS regelbok över förbjudna preparat.

Registrering av transportör
Inom EU måste efter den 1 januari 1997 varje yrkesmässig transportör, eller transportfirma vara registrerad hos Jordbruksverket eller hos en behörig myndighet i annat EU-land.

Resplan
En resplan, som före resan undertecknats av officiell veterinär, krävs vid resor över 8 timmar. Av resplanen skall framgå bestämmelseort, mellanstationer, omlastningsstationer samt en plan för att garantera att hästarna får vila, foder och vatten.

I- och urlastning
Vid i- och urlastning ska bryggor, ramper eller landgångar användas. lastbryggans lutning bör inte överstiga 15 grader. Detta motsvarar högst 0,25 m höjning för varje meter av lastbryggans längd. Hästen får aldrig agas, lyftas eller dras i huvudet, öronen, benen, svansen, huden, pälsen eller hanteras så att den lider eller att det gör ont.

Gruppering
När djur av olika arter(ston, valacker, hingstar) transporteras i samma transportfordon, ska djuren hållas åtskilda artvis, om de inte är vana vid att vara tillsammans. Sto med diande föl ska alltid transporteras tillsammans men hållas åtskilda från andra djur.

Uppbindning
När hästen binds upp för transport, ska den ha grimma med grimskaft eller halsring med rep. Grimskaftet eller repet måste vara så långt, att hästen kan äta, dricka och hålla huvudet i naturlig ställning. När hästen transporteras uppbunden, ska den antingen bindas upp med grimskaft som löper, eller bindas så kort, att den inte kan lägga sig ner. Vid transport över 8 timmar måste hästen kunna lägga sig ner och därför bindas med löpande grimskaft. Föl får aldrig bindas. Under transport med bunden häst måste det medföras t.ex. en vass kniv för att snabbt kunna lösgöra djuren vid en brand eller olycka.

Skötsel
Hästarna ska vattnas och utfodras i lämpliga intervaller om max 8 timmar under transport. Eftersom hästen måste skötas ska en skötare följa med, utom då transportören gör skötarens jobb eller lämplig person på mellanstationerna sköter hästen.

Transporttid
Här finns ett flertal anvisningar om hur hästen skall skötas och vad som krävs av skötare och transportör. Hästar bör dock inte transporteras mer än 8 timmar i sträck.

Transportmedel
Transportfordonet ska vara utformat så att hästarna kan stå upp i naturlig ställning och det ska kunna förses med skiljeväggar. Hästarna måste få tillräckligt med frisk luft under resan. Fordonet måste skydda hästarna mot kyla, nederbörd, blåst, starkt solljus och kraftiga väderväxlingar. Ventilationen får inte tillslutas. Golvet skall vara halkfritt, slätt och bullerdämpande. Det ska täckas med strö. När hästen transporteras i släp efter personbil, bör transportören tänka på risken för avgasförgiftning.

Skyltning
Svart-gula skyltar t.ex. med texten Djurtransport eller Hästtransport, krävs framtill och baktill på transportfordonet.

Ansvar
Om det kommer fram under transporten, att bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter inte har uppfyllts, kan tillsynsmyndigheten beordra den ansvarige att åtgärda detta. Sådana åtgärder kan t.ex. innebära att transporten får fortsätta om hästarna inte lider ytterligare av detta, hästarna hålls kvar i lämpligt förvar tills den transportansvarige har vidtagit nödvändiga åtgärder.

På tävlingsplatsen

Sekretariat
Det första du bör tänka på när du anländer till en tävlingsplats är att ta kontakt med tävlingssekretariatet. Du anmäler att du har kommit och startanmäler dig, visar vaccinationsintyg och blir tilldelad nummerlappar, program och ev. stallplats.

Parkering av hästtransport
Parkera på anvisad plats och tänk på att det är fler än du som ska få plats, men viktigt är att du har gott om utrymme för urlastning.

Framridning
Kolla av vilka klasser du ska rida, i vilken ordning och vilka mönster som gäller. Se till att du har aktuell WRAS Regelbok med dig. Låt hästen bekanta sig med omgivningen i lugn och ro och tänk på att hålla höger när du möter andra ekipage. Rid inte fram hästen för mycket till varje klass, tänk på att hästen ska orka hela dagen.

Tävlingsklassen
Se till att du är på plats vid gaten när det blir din tur att starta. Försök att rida klassen så bra som du och din häst kan, tänk på att visa det bästa hos hästen inte det den är dålig på och rid mönster väl i stället för att ha för bråttom och slarva.

Prisutdelning
Se till att du är på plats till prisutdelningen och Sitt gärna på hästen, det ser trevligare ut. När ditt namn ropas upp, rid gärna några steg fram så att prisutdelare och publik vet vem du är. Kom ihåg att din placering visar hur väl du förberett dig och din häst för klassen.

Hemtransport
När tävlingen är slut, kom ihåg att städa undan efter dig och din häst, då är vi alltid välkomna tillbaka. Ta det lugnt hem och förhoppningsvis har du goda minnen med dig hem och du kanske redan nu börjar förbereda dig för nästa tävling.

Tävlingsnivåer

WRAS-tävlingar indelas enligt följande. Se gällande WRAS Regelbok för mer ingående regler för enskild klass.  

A-Tävling
Är en internationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare från alla länder. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid A- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på A- nivå. 

B-Tävling
Är en nationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. För denna start krävs att ryttare och häst har licens. Vid B- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på B- nivå. 

C-Tävling
Är en regional tävling, t.ex. KM eller liknande, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemsskap i WRAS ansluten klubb. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid C- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på C- nivå. 

D-Tävling
Är en lokal tävling, t.ex. klubbtävling eller liknande, anordnad av WRAS-ansluten klubb och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS-ansluten klubb. Vid D- tävling gäller WRAS regelbok  Domare vid D-tävling skall vara godkänd av WRAS. För start krävs att ryttare och häst har licens.

E-Tävling
Prova-På-tävling. Prova-På klass är ämnad för de ekipage som vill prova att tävla westernridning och ej är medlemmar i en  WRAS- ansluten klubb. I denna klass bör arrangören se till att mönster är så utformade att så många som möjligt rider godkänd ritt. Licenser är inget krav och avvikelser får göras beträffande westernutrustningen. 

Pay and Ride Western

 • Ingen rangordning är tillåten, det är en träning – inte tävling.
 • Deltagarrosett är godkänd att dela ut.
 • Ska vara ett arrangemang som är som en tävling.  
 • Bör om möjligt vara en av WRAS godkänd domare. 
 • Ryttare kan deltaga oavsett om denne har löst tävlingslicens eller inte.

Klubbtävling

 • Klubbtävling är en tävling öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar.
 • Traditionell/annan sadel och träns ,tillåts.
 • Tävlingen ska dömas av WRAS godkänd domare.
 • Inga prispengar får delas ut.
 • Tävlingen är ej berättigad till uppklassningspoäng.
 • Det krävs ingen tävlingslicens i WRAS för att deltaga.
 • Övriga regler enligt WRAS-regelbok.