Bilda WRAS förening

När det finns intresse av att bilda en westernförening (klubb) bör man börja med att utse en interimsstyrelse som kan utreda förutsättningarna för en föreningsbildning, genom att bland annat kontakta WRAS (förbundsstyrelsen), för att få hjälp och råd.

Följande formella åtgärder fordras för att en förening ska kunna erhålla anslutning till WRAS.

När föreningen är bildad ska det på allmänt möte eller vid styrelsesammanträde beslutas om att söka anslutning till WRAS.

En enkel ansökan med begäran om anslutning till WRAS skickas till förbundssekreteraren. Det räcker med ett mejl. Till ansökan om anslutning skall följande bifogas:

a) Bestyrkt protokollsutdrag med beslut om ansökan om anslutning, samt att man avser att följa aktuella stadgar för förening inom WRAS (stadgarna finns på hemsidan under ”Stadgar”).

b) Styrelsens sammansättning samt postmottagare om annan än sekreteraren.

c) Uppgift om ungefärligt antal medlemmar, uppdelat på ungdom upptill 19 år och vuxna över 19 år. Minst 25 medlemmar krävs för att erhålla medlemskap i WRAS.

d) Uppgifter om den verksamhet föreningen bedriver, har anknytning till eller planerar.

e) Uppgift om föreningens namn som ej får vara olämpligt eller kunna förväxlas med annan förening. Föreningsnamnet bör innehålla geografiskt ortsnamn.

Om förbundsstyrelsen anser att ansökan uppfyller ställda krav fattar förbundsstyrelsen beslut om att godkänna ansökan eller inte.

Varje förening tillhörig WRAS betalar en medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av förbundsårsstämman.

Anm: En ideell förening behöver inte registreras. Den behöver dock ha ett organisations-nummer, som kan fås från lokala Skattemyndigheten. Ett organisationsnummer behövs för att kunna registrera bankkonto etc. Därutöver skall den ha stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.