Förbundsårsstämman

Förbundsstämman för verksamhetsåret 2020 är beslutad till lördagen den 28 augusti 2021. Kl 16:00.

Årsstämman kommer att ske digitalt.

För tips på hur man håller en digital årsstämma. Klicka här… 24 JAN 2021 TIPS PÅ DIGITAL ÅRSMÖTE

På grund av situationen i samhället med Corona under året 2020 och 2021 har förbundsstyrelsen inte hållit Årsstämman för verksamhetsåret 2020. Vi beklagar förseningen.

På grund av detta genomförs årsstämman på ett enklare sätt. Den fysiska årsstämman utgår och ersätts av en digital enkel stämma med en anpassad föredragningslista.

Vi kommer även att förenkla för årsstämman representanterna från föreningarna. Fullmakt från föreningarnas styrelse är ej nödvändigt utan det räcker med att man kan styrka att man är medlem i föreningen enligt föranmälan till årsstämman.

Arbetsgång vid anmälan:

– Styrelsen i respektive WRAS förening anmäler vem från föreningen som är ombud på stämman.
– I anmälan anges WRAS förening, namn och e-post adress på ombudet som ska deltaga.
– Teams kallelse med länk skickas dagarna innan till anmält ombud.
– När ombudets namn och förening läses upp vid stämmans öppnade bekräftar sig ombudet med namn och förening.

För att vi i styrelsen ska kunna förbereda oss till årsstämman och skicka ut Teamslänk till anmälda ombud vill vi ha in anmälningar för ombuden senast torsdagen den 21 augusti 2021. Till sekreteraren WRAS Patrik Swahn. mejl: sekreterare@wras.se eller mejl: styrelse@wras.se

Här kan du läsa och hämta ned de dokument som ingår i förbundsstämman.

Kallelse förbundsårsstämma för verksamhetsåret 2020

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Förvaltningsberättelse samt Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

Hämta fullmakt till årsstämman 2020

Hämta fullmakt ombud årsstämman 2020

FÖRBUNDSÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Western Riders Association of Sweden kallar härmed till förbundsårsstämma för verksamhetsåret 2019 lördagen den 24 april 2021 kl.14:00

Plats: Digital årsstämma via Teams

På grund av den pågående corona-pandemin så genomförs årsstämman på ett enklare sätt.

Den fysiska årsstämman utgår och ersätts av en digital stämma med en anpassad föredragningslista.

Styrelsen prolongeras för det nya verksamhetsåret. Det innebär att samtliga styrelsemedlemmar kvarstår till nästa årsstämma och att befattningarna som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare också kvarstår.

Föredragningslista (Dagordning)

Årsstämmans öppnande

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
  1. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  2. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
  4. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 1. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 2. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i Kap 3, 4 §.
 3. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
 4. 11 – 17 Prolongering av val förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter disciplinnämnd, valberednings samt valberedningens val av regionala koordinatorer.

Stämmans avslutande

Anmäl deltagande till årsstämman via e-post styrelse@wras.se. Senast måndagen den 19 april.

Varmt välkomna

 WRAS Förbundsstyrelse

  
  

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.