Förbundsårsstämman

Förbundsstämman för verksamhetsåret 2020 är beslutad till lördagen den 24 april 2021. Kl 13:00.

Årsstämman kommer att ske digitalt.

För tips på hur man håller en digital årsstämma. Klicka här… 24 JAN 2021 TIPS PÅ DIGITAL ÅRSMÖTE

På grund av situationen i samhället med Corona under året 2020 har förbundsstyrelsen inte hållit Årsstämman för verksamhetsåret 2019. Vi beklagar förseningen men sjukdomar och avhopp i styrelsen och hos revisorer har försenat arbetet med att genomföra årsstämman.

Här kan du läsa och hämta ned de dokument som ingår i förbundsstämman.

Hämta fullmakt till årsstämman 2020

Hämta fullmakt ombud årsstämman 2020

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.


Ärenden vid förbundsstämman
Vid förbundsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Beslut om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
b. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
c. revisorernas berättelse för samma tid
d. beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i
Kap 3, 4 §.
10.Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
11.Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
12.Val av förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på
mandattider som ska överlappa varandra.
13. Val av antal ledamöter som förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till
styrelsearbetets uppläggning.
14.Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år.
15.Val av disciplinnämnd, som ska bestå av fem ledamöter, varav en
sammankallande, för en mandattid av två år.
16.Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter varav en
sammankallande. Mandattid två år. Väljs på mandattider som överlappar
varandra.
17.Valberedningens föreslående av regionala koordinatorer.

På förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen. Beslut tas av förbundsstyrelsen på styrelsens kommande möte efter stämma samt beslutar om verksamhetsmedel för koordinaternas verksamhetsår.