Förbundsårsstämman 2021

Förbundsstyrelsen beslutade på styrelsemötet onsdagen den 25 augusti att flytta fram förbundsårsstämman till lördagen den 23 oktober 2021 kl 16:00.

Förbundsstämman  lördagen den 23 oktober 2021. Kl 16:00.

Årsstämman kommer att ske digitalt.

För tips på hur man håller en digital årsstämma. Klicka här…  TIPS PÅ DIGITAL ÅRSMÖTE

På grund av situationen i samhället med Corona under året 2020 och 2021 har förbundsstyrelsen inte hållit Årsstämman för verksamhetsåret 2020. Vi beklagar förseningen.

Stämman genomförs på ett enklare sätt. Den fysiska årsstämman utgår och ersätts med en digital enkel stämma.

Vi kommer även att förenkla för årsstämman representanterna från föreningarna. Fullmakt från föreningarnas styrelse är ej nödvändigt utan det räcker med att WRAS föreningen anmäler sitt ombud och styrker att ombudet är medlem i föreningen enligt föranmälan till årsstämman.

Arbetsgång vid anmälan:

– Styrelsen i respektive WRAS förening anmäler vem från föreningen som är ombud på stämman.
– I anmälan anges WRAS förening, namn och e-post adress på ombudet som ska deltaga.
– Teams kallelse med länk skickas dagarna innan till anmält ombud.
– När ombudets namn och förening läses upp vid stämmans öppnade bekräftar sig ombudet med namn och förening.

För att vi i styrelsen ska kunna förbereda oss till årsstämman och skicka ut Teamslänk till anmälda ombud vill vi ha in anmälningar för ombuden senast tisdagen den 19 oktober 2021. Till sekreteraren WRAS Patrik Swahn. mejl: sekreterare@wras.se eller mejl: styrelse@wras.se

Under stämman kommer negativ acklamation tillämpas.

Förbundsstyrelsen

FÖRBUNDSÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Western Riders Association of Sweden kallar härmed till förbundsårsstämma för verksamhetsåret 2020 lördagen den 23 oktober 2021 kl.16:00

Plats: Digital årsstämma via Teams

På grund av den pågående corona-pandemin så genomförs årsstämman på ett enklare sätt.

Den fysiska årsstämman utgår och ersätts av en digital stämma-

Föredragningslista (Dagordning)

Årsstämmans öppnande

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
  1. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  2. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
  4. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 1. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 2. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i Kap 3, 4 §.
 3. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
 4. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
 5. Val av förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra.
 6. Val av antal ledamöter som förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning.
 7. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år.
 8. Val av disciplinnämnd, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år.
 9. Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandattid två år. Väljs på mandattider som överlappar varandra.
 10. Valberedningens föreslående av regionala koordinatorer.

Stämmans avslutande

Anmäl deltagande till årsstämman via e-post styrelse@wras.se. Senast  den 19 oktober 2021.

Varmt välkomna

 WRAS Förbundsstyrelse

  
  

Kort information om förbundsstämman enligt förbundsstadgarna.

Förbundsstämman består av ombud från WRAS anslutna föreningar. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening angivande ombudets rätt att rösta.
Ett ombud kan även ha fullmakt för den andra rösträtten i sin förening.
Vid förbundsstämman har varje WRAS ansluten förening högst två rösträtter.